శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 188

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 188)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
హన్త వక్ష్యామి తే పార్ద ధయానయొగం చతుర్విధమ
యం జఞాత్వా శాశ్వతీం సిథ్ధిం గచ్ఛన్తి పరమర్షయః
2 యదా సవనుష్ఠితం ధయానం తదా కుర్వన్తి యొగినః
మహర్షయొ జఞానతృప్తా నిర్వాన గతమానసాః
3 నావర్తన్తే పునః పార్ద ముక్తాః సంసారథొషతః
జన్మ థొషపరిక్షీణాః సవభావే పర్యవస్దితాః
4 నిర్థ్వన్థ్వా నిత్యసత్త్వస్దా విముక్తా నిత్యమ ఆశ్రితాః
అసఙ్గీన్య అవివాథాని మనః శాన్తి కరాణి చ
5 తత్ర సవాధ్యాయసంశ్లిష్టమ ఏకాగ్రం ధారయేన మనః
పిణ్డీకృత్యేన్థ్రియ గరామమ ఆసీనః కాస్దవన మునిః
6 శబ్థం న విన్థేచ ఛరొత్రేణ సపర్శం తవచా న వేథయేత
రూపం న చక్షుషా విథ్యాజ జిహ్వయా న రసాంస తదా
7 ఘరేయాణ్య అపి చ సర్వాణి జహ్యాథ ధయానేన యొగవిత
పఞ్చవర్గ పరమాదీని నేచ్ఛేచ చైతాని వీర్యవాన
8 తతొ మనసి సంసజ్య పఞ్చవర్గం విచక్షణః
సమాథధ్యాన మనొ భరాన్తమ ఇన్థ్రియైః సహ పఞ్చభిః
9 విసంచారి నిరాలమ్బం పఞ్చ థవారం చలాచలమ
పూర్వే ధయానపదే ధీరః సమాథధ్యాన మనొ ఽనతరమ
10 ఇన్థ్రియాణి మనశ చైవ యథా పిణ్డీకరొత్య అయమ
ఏష ధయానపదః పూర్వొ మయా సమనువర్ణితః
11 తస్య తత పూర్వసంరుథ్ధం మనః సస్దమ అనన్తరమ
సఫురిష్యతి సముథ్భ్రాన్తం విథ్యుథ అమ్బుధరే యదా
12 జలబిన్థుర యదా లొలః పర్ణస్దః సర్వతశ చలః
ఏవమ ఏవాస్య తచ చిత్తం భవతి ధయానవర్త్మని
13 సమాహితం కషణం కిం చిథ ధయానవర్త్మని తిష్ఠతి
పునర వాయుపదం భరాన్తం మనొ భవతి వాయువత
14 అనిర్వేథొ గతక్లేశొ గతతన్థ్రీర అమత్సరః
సమాథధ్యాత పునశ చేతొ ధయానేన ధయానయొగవిత
15 విచారశ చ వితర్కశ చ వివేకశ చొపజాయతే
మునేః సమాథధానస్య పరదమం ధయానమ ఆథితః
16 మనసా కలిశ్యమానస తు సమాధానం చ కారయేత
న నిర్వేథం మునిర గచ్ఛేత కుర్యాథ ఏవాత్మనొ హితమ
17 పాంసుభస్మ కరీసానాం యదా వై రాశయశ చితాః
సహసా వారిణా సిక్తా న యాన్తి పరిభావనామ
18 కిం చిత సనిగ్ధం యదా చ సయాచ ఛుష్క చూర్ణమ అభావితమ
కరమశస తు శనైర గచ్ఛేత సర్వం తత్పరిభావనమ
19 ఏవమ ఏవేన్థ్రియ గరామం శనైః సంపరిభావయేత
సంహరేత కరమశశ చైవ స సమ్యక పరశమిష్యతి
20 సవయమ ఏవ మనశ చైవ పఞ్చవర్గశ చ భారత
పూర్వం ధయానపదం పరాప్య నిత్యయొగేన శామ్యతి
21 న తత పురుషకారేణ న చ థైవేన కేన చిత
సుఖమ ఏష్యతి తత తస్య యథ ఏవం సంయతాత్మనః
22 సుఖేన తేన సంయుక్తొ రంస్యతే ధయానకర్మణి
గచ్ఛన్తి యొగినొ హయ ఏవం నిర్వానం తన నిరామయమ