శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 186

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 186)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ఆచారస్య విధిం తాత పరొచ్యమానం తవయానఘ
శరొతుమ ఇచ్ఛామి ధర్మజ్ఞ సర్వజ్ఞొ హయ అసి మే మతః
2 [భీస్మ]
థురాచారా థుర్విచేష్టా థుష్ప్రజ్ఞాః పరియ సాహసాః
అసన్తొ హయ అభివిఖ్యాతాః సన్తశ చాచార లక్షణాః
3 పురీసం యథి వా మూత్రం యే న కుర్వన్తి మానవాః
రాజమార్గే గవాం మధ్యే ధాన్యమధ్యే చ తే శుభాః
4 శౌచమ ఆవశ్యకం కృత్వా థేవతానాం చ తర్పణమ
ధర్మమ ఆహుర మనుష్యాణామ ఉపస్పృశ్య నథీం తరేత
5 సూర్యం సథొపతిష్ఠేన న సవప్యాథ భాస్కరొథయే
సాయంప్రాతర జపన సంధ్యాం తిష్ఠేత పూర్వాం తదాపరామ
6 పఞ్చార్ధ్రొ భొజనం కుర్యాత పరాఙ్ముఖొ మౌనమ ఆస్దితః
న నిథేథ అన్నభక్ష్యాంశ చ సవాథ్వ అస్వాథు చ భక్షయేత
7 నార్థ్ర పానిః సముత్తిష్ఠేన నార్థ్ర పాథః సవపేన నిశి
థేవర్షినారథ పరొక్తమ ఏతథ ఆచార లక్షణమ
8 శుచి కామమ అనథ్వాహం థేవ గొష్ఠం చతుష్పదమ
బరాహ్మణం ధార్మికం చైవ నిత్యం కుర్యాత పరథక్షిణమ
9 అతిదీనాం చ సర్వేషాం పరేష్యానాం సవజనస్య చ
సామాన్యం భొజనం భృత్యైః పురుషస్య పరశస్యతే
10 సాయంప్రాతర మనుష్యాణామ అశనం థేవనిర్మితమ
నాన్తరా భొజనం థృష్టమ ఉపవాసీ తదా భవేత
11 హొమకాలే తదా జుహ్వన్న ఋతుకాలే తదా వరజన
అనన్యస్త్రీ జనః పరాజ్ఞొ బరహ్మచారీ తదా భవేత
12 అమృతం బరాహ్మణొచ్ఛిష్టం జనన్యా హృథయం కృతమ
ఉపాసీత జనః సత్యం సత్యం సన్త ఉపాసతే
13 యజుషా సంస్కృతం మాంసం నివృత్తొ మామ భక్షణాత
న భక్షయేథ వృదా మాంసం పృష్ఠమాంసం చ వర్జయేత
14 సవథేశే పరథేశే వా అతిదిం నొపవాసయేత
కామ్యం కర్మఫలం లబ్ధ్వా గురూణామ ఉపపాథయేత
15 గురుభ్య ఆసనం థేయం కర్తవ్యం చాభివాథనమ
గురూన అభ్యర్చ్య యుజ్యన్తే ఆయుషా యశసా శరియా
16 నేక్షేతాథిత్యమ ఉథ్యన్తం న చ నగ్నాం పరస్త్రియమ
మైదునం సమయే ధర్మ్యం గుహ్యం చైవ సమాచరేత
17 తీర్దానాం హృథయం తీర్దం శుచీనాం హృథయం శుచిః
సర్వమ ఆర్య కృతం శౌచం వాలసంస్పర్శనాని చ
18 థర్శనే థర్శనే నిత్యం సుఖప్రశ్నమ ఉథాహరేత
సాయంప్రాతర చ విప్రాణాం పరథిష్టమ అభివాథనమ
19 థేవ గొష్ఠే గవాం మధ్యే బరాహ్మణానాం కరియా పదే
సవాధ్యాయే భొజనే చైవ థక్షిణం పానిమ ఉథ్ధరేత
20 పన్యానాం శొభనం పన్యం కృషీణాం బాథ్యతే కృషిః
బహు కారం చ సస్యానాం వాహ్యే వాహ్యం తదా గవామ
21 సంపన్నం భొజనే నిత్యం పానీయే తర్పణం తదా
సుశృతం పాయసే బరూయాథ యవాగ్వాం కృసరే తదా
22 శమశ్రుకర్మణి సంప్రాప్తే కషుతే సనానే ఽద భొజనే
వయాధితానాం చ సర్వేషామ ఆయుష్యమ అభినన్థనమ
23 పరత్యాథిత్యం న మేహేత న పశ్యేథ ఆత్మనః శకృత
సుత సత్రియా చ శయనం సహ భొజ్యం చ వర్జయేత
24 తవం కారం నామధేయం చ జయేష్ఠానాం పరివర్జయేత
అవరాణాం సమానానామ ఉభయేషాం న థుష్యతి
25 హృథయం పాపవృత్తానాం పాపమ ఆఖ్యాతి వైకృతమ
జఞానపూర్వం వినశ్యన్తి గూహమానా మహాజనే
26 జఞానపూర్వం కృతం పాపం ఛాథయన్త్య అబహుశ్రుతాః
నైనం మనుష్యాః పశ్యన్తి పశ్యన్తి తరిథివౌకసః
27 పాపేన హి కృతం పాపం పాపమ ఏవానువర్తతే
ధార్మికేణ కృతొ ధర్మః కర్తారమ అనువర్తతే
28 పాపం కృతం న సమరతీహ మూఢొ; వివర్తమానస్య తథ ఏతి కర్తుః
పాహుర యదా చన్థ్రమ ఉపైతి చాపి; తదాబుధం పాపమ ఉపైతి కర్మ
29 ఆశయా సంచితం థరవ్యం యత కాలే నేహ భుజ్యతే
తథ బుధా న పరశన్సన్తి మరణం న పరతిక్షతే
30 మానసం సర్వభూతానాం ధర్మమ ఆహుర మనీసినః
తస్మాత సర్వేషు భూతేషు మనసా శివమ ఆచరేత
31 ఏక ఏవ చరేథ ధర్మం నాస్తి ధర్మే సహాయతా
కేవలం విధిమ ఆసాథ్య సహాయః కిం కరిష్యతి
32 థేవా యొనిర మనుష్యాణాం థేవానామ అమృతం థివి
పరేత్య భావే సుఖం ధర్మాచ ఛశ్వత తైర ఉపభుజ్యతే