శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 185

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 185)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
వానప్రస్దాః ఖల్వ ఋషిధర్మమ అనుసరన్తః పుణ్యాని తీర్దాని నథీప్రస్రవణాని సువివిక్తేష్వ అరణ్యేషు మృగమహిష వరాహసృమర గజాకీర్ణేషు తపస్యన్తొ ఽనుసంచరన్తి
తయక్తగ్రామ్య వస్త్రాహారొపభొగా వన్యౌషధి మూలఫలపర్ణపరిమిత విచిత్రనియతాహారాః సదానాసనినొ భూమిపాసానసికతా శర్కరా వాలుకా భస్మశాయినః కాశకుశ చర్మ వల్కలసంవృతాఙ్గాః కేశశ్మశ్రునఖరొమధారిణొ నియతకాలొపస్పర్శనాస్కన్న హొమబలికాలానుష్ఠాయినః సమిత కుశ కుసుమొపహార హొమార్జన లబ్ధవిశ్రామాః శీతొస్న పవననిష్టప్త విభిన్నసర్వత్వచొ వివిధనియమ యొగచర్యా విహిత ధర్మానుష్ఠాన హృతమాంస శొనితాస తవగ అస్ది భూతా ధృతిపరాః సత్త్వయొగాచ ఛరీరాణ్య ఉథ్వహన్తి
2 యస తవ ఏతాం నియతశ చర్యాం బరహ్మర్షివిహితాం చరేత
స థహేథ అగ్నివథ థొషాఞ జయేల లొకాంశ చ థుర్జయాన
3 పరివ్రాజకానాం పునర ఆచారస తథ యదా
విముచ్యాగ్నిధనకలత్ర పరిబర్హ సఙ్గాన ఆత్మనః సనేహపాశాన అవధూయ పరివ్రజన్తి సమలొస్తాశ్మ కాఞ్చనాస తరివర్గప్రవృత్తేష్వ ఆరమ్భేష్వ అసక్తబుథ్ధయొ ఽరిమిత్రొథాసీనేషు తుల్యవృత్తయః సదావరజరాయు జాన్థజ సవేథజొథ్భిజ్జానాం భూతానాం వాఙ్మనః కర్మభిర అనభిథ్రొహిణొ ఽనికేతాః పర్వత పులినవృక్షమూలథేవతాయతనాన్య అనుచరన్తొ వాసార్దమ ఉపేయుర నగరం గరామం వా నగరే పఞ్చరాత్రికా గరామైక రాత్రికాః
పరవిశ్య చ పరాణ ధారణ మాత్రార్దం థవిజాతీనాం భవనాన్య అసంకీర్ణ కర్మణామ ఉపతిష్ఠేయుః పాత్రపతితాయాచిత భైక్షాః కామక్రొధథర్ప మొహలొభ కార్పణ్యథమ్భపరివాథాభిమాన హింసా నివృత్తా ఇతి
4 భవతి చాత్ర శలొకః
అభయం సర్వభూతేభ్యొ థత్త్వా చరతి యొ మునిః
న తస్య సర్వభూతేభ్యొ భయమ ఉత్పథ్యతే కవ చిత
5 కృత్వాగ్నిహొత్రం సవశరీరసంస్దం; శారీరమ అగ్నిం సవముఖే జుహొతి
యొ భైక్ష చర్యొపగతైర హవిర్భిశ; చితాగ్నినాం స వయతియాతి లొకాన
6 మొక్షాశ్రమం యః కురుతే యదొక్తం; శుచిః సుసంకల్పిత బుథ్ధియుక్తః
అనిన్ధనం జయొతిర ఇవ పరశాన్తం; స బరహ్మలొకం శరయతే థవిజాతిః
7 [భ]
అస్మాల లొకాత పరొ లొకః శరూయతే నొపలభ్యతే
తమ అహం జఞాతుమ ఇచ్ఛామి తథ భవాన వక్తుమ అర్హతి
8 [భ]
ఉత్తరే హిమవత్పార్శ్వే పుణ్యే సర్వగుణాన్వితే
పుణ్యః కషేమ్యశ చ కామ్యశ చ స వరొ లొక ఉచ్యతే
9 తత్ర హయ అపాపకర్మాణః శుచయొ ఽతయన్తనిర్మలాః
లొభమొహపరిత్యక్తా మానవా నిరుపథ్రవాః
10 సస్వర్గసథృశొ థేశస తత్ర హయ ఉక్తాః శుభా గుణాః
కాలే మృత్యుః పరభవతి సపృశన్తి వయాధయొ న చ
11 న లొభః పరథారేషు సవథారనిరతొ జనః
న చాన్యొన్య వధస తత్ర థరవ్యేషు న చ విస్మయః
పరొక్షధర్మొ నైవాస్తి సంథేహొ నాపి జాయతే
12 కృతస్య తు ఫలం తత్ర పరత్యక్షమ ఉపకభ్యతే
శయ్యా యానాసనొపేతాః పరాసాథభవనాశ్రయాః
సర్వకామైర వృతాః కే చిథ ధేమాభరణ భీసితాః
13 పరాణ ధారణ మాత్రం తు కేషాం చిథ ఉపపథ్యతే
శరమేణ మహతా కే చిత కుర్వన్తి పరాణధారణమ
14 ఇహ ధర్మపరాః కే చిత కే చిన నైకృతికా నరాః
సుఖితా థుఃఖితాః కే చిన నిర్ధనా ధనినొ ఽపరే
15 ఇహ శరమొ భయం మొహః కషుధా తీవ్రా చ జాయతే
లొభశ చార్దకృతొ నౄణాం యేన ముహ్యన్తి పణ్డితాః
16 ఇహ చిన్తా బహువిధా ధర్మాధర్మస్య కర్మణః
యస తథ వేథొభయం పరాజ్ఞః పాప్నమా న స లిప్యతే
17 సొపధం నికృతిః సతేయం పరివాథొ ఽభయసూయతా
పరొపధాతొ హింసా చ పైశున్యమ అనృతం తదా
18 ఏతాన ఆసేవతే యస తు తపస తస్య పరహీయతే
యస తవ ఏతాన నాచరేథ విథ్వాంస తపస తస్యాభివర్ధతే
19 కర్మభూమిర ఇయం లొక ఇహ కృత్వా శుభాశుభమ
శుభైః శుభమ అవాప్నొతి కృత్వాశుభమ అతొ ఽనయదా
20 ఇహ పరజాపతిః పూర్వం థేవాః సర్షిగణాస తదా
ఇష్ట్వేష్ట తపసః పూతా బరహ్మలొకమ ఉపాశ్రితాః
21 ఉత్తరః పృదివీ భాగః సర్వపుణ్యతమః శుభః
ఇహత్యాస తత్ర జాయన్తే యే వై పుణ్యకృతొ జనాః
22 అసత కర్మాణి కుర్వన్తస తిర్యగ్యొనిషు చాపరే
కషీణాయుషస తదైవాన్యే నశ్యన్తి పృదివీతలే
23 అన్యొన్యభక్షణే సక్తా లొభమొహసమన్వితాః
ఇహైవ పరివర్తన్తే న తే యాన్త్య ఉత్తరాం థిశమ
24 యే గురూన ఉపసేవన్తే నియతా బరహ్మచారిణః
పన్దానం సర్వలొకానాం తే జానన్తి మనీసినః
25 ఇత్య ఉక్తొ ఽయం మయా ధర్మః సంక్షేపాథ బరహ్మనిర్మితః
ధర్మాధర్మౌ హి లొకస్య యొ వై వేత్తి స బుథ్ధిమాన
26 [భీస్మ]
ఇత్య ఉక్తొ భృగుణా రాజన భరథ్వాజః పరతాపవాన
భృగుం పరమధర్మాత్మా విస్మితః పరత్యపూజయత
27 ఏష తే పరభవొ రాజఞ జగతః సంప్రకీర్తితః
నిఖిలేన మహాప్రాజ్ఞ కిం భూయః శరొతుమ ఇచ్ఛసి