శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 184

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 184)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భరథ్వాజ]
థానస్య కిం ఫలం పరాహుర ధర్మస్య చరితస్య చ
తపసశ చ సుతప్తస్య సవాధ్యాయస్య హుతస్య చ
2 [భృగు]
హుతేన శామ్యతే పాపం సవాధ్యాయే శాన్తిర ఉత్తమా
థానేన భొగ ఇత్య ఆహుస తపసా సర్వమ ఆప్నుయాత
3 థానం తు థవివిధం పరాహుః పరత్రార్దమ ఇహైవ చ
సథ్భ్యొ యథ థీయతే కిం చిత తత్పరత్రొపతిష్ఠతి
4 అసత్సు థీయతే యత తు తథ థానమ ఇహ భుజ్యతే
యాథృశం థీయతే థానం తాథృశం ఫలమ ఆప్యతే
5 [భ]
కిం కస్య ధర్మచరణం కిం వా ధర్మస్య లక్షణమ
ధర్మః కతి విధొ వాపి తథ భవాన వక్తుమ అర్హతి
6 [భ]
సవధర్మచరణే యుక్తా యే భవన్తి మనీసినః
తేషాం ధర్మఫలాపాప్తిర యొ ఽనయదా స విముహ్యతి
7 [భ]
యథ ఏతచ చాతురాశ్రమ్యం బరహ్మర్షివిహితం పురా
తేషాం సవే సవే య ఆచారాస తాన మే వక్తుమ ఇహార్హసి
8 భృగుర ఉవాచ
పూర్వమ ఏవ భగవతా లొకహితమ అనుతిష్ఠతా ధర్మసంరక్షణార్దమ ఆశ్రమాశ చత్వారొ ఽభినిర్థిస్తాః
తత్ర గురు కులవాసమ ఏవ తావత పరదమమ ఆశ్రమమ ఉథాహరన్తి
సమ్యగ అత్ర శౌచసంస్కార వినయనియమ పరనీతొ వినీతాత్మొభే సంధ్యే భాస్కరాగ్నిథైవతాన్య ఉపస్దాయ విహాయ తన్థ్రాలస్యే గురొర అభివాథనవేథాభ్యాస శరవణపవిత్రీ కృతాన్తరాత్మా తరిసవనమ ఉపస్పృశ్య బరహ్మచర్యాగ్నిపరిచరణ గురు శుశ్రూసా నిత్యొ భైక్షాథి సర్వనివేథితాన్తరాత్మా గురువచననిర్థేశానుష్ఠానాప్రతికూలొ గురు పరసాథలబ్ధస్వాధ్యాయతత్పరః సయాత
9 భవతి చాత్ర శలొకః
గురుం యస తు సమారాధ్య థవిజొ వేథమ అవాప్నుయాత
తస్య సవర్గఫలావాప్తిః సిధ్యతే చాస్య మానసమ
10 గార్హస్ద్యం ఖలు థవితీయమ ఆశ్రమం వథన్తి
తస్య సముథాచార లక్షణం సర్వమ అనువ్యాఖ్యాస్యామః
సమావృత్తానాం సథారాణాం సహధర్మచర్యా ఫలార్దినాం గృహాశ్రమొ విధీయతే
ధర్మార్దకామావాప్తిర హయ అత్ర తరివర్గసాధనమ అవేస్క్యాగర్హితేన కర్మణా ధనాన్య ఆథాయ సవాధ్యాయప్రకర్షొపలబ్ధేన బరహ్మర్షినిర్మితేన వాథిర సారగతేన వా హవ్యనియమాభ్యాస థైవతప్రసాథొపలబ్ధేన వా ధనేన గృహస్దొ గార్హస్ద్యం పరవర్తయేత
తథ ధి సర్వాశ్రమాణాం మూలమ ఉథాహరన్తి
గురు కులవాసినః పరివ్రాజకా యే చాన్యే సంకల్పిత వరతనియమ ధర్మానుష్ఠాయినస తేషామ అప్య అత ఏవ భిక్షా బలిసంవిభాగాః పరవర్తన్తే
11 వానప్రస్దానాం థరవ్యొపస్కార ఇతి పరాయశః ఖల్వ ఏతే సాధవః సాధు పద్యథర్శనాః సవాధ్యాయప్రసఙ్గినస తీర్దాభిగమన థేశథర్శనార్దం పృదివీం పర్యతన్తి
తేషాం పరత్యుత్దానాభివాథనానసూయావాక్ప్రథానసౌముఖ్యశక్త్యాసన శయనాభ్యవహార సత్క్రియాశ చేతి
12 భవతి చాత్ర శలొకః
అతిదిర యస్య భగ్నాశొ గృహాత పరతినివర్తతే
స థత్త్వా థుష్కృతం తస్మై పుణ్యమ ఆథాయ గచ్ఛతి
13 అపి చాత్ర యజ్ఞక్రియాభిర థేవతాః పరీయన్తే నివాపేన పితరొ వేథాభ్యాస శరవణధారణేనర్షయః
అపత్యొత్పాథనేన పరజాపతిర ఇతి
14 శలొకౌ చాత్ర భవతః
వత్సలాః సర్వభూతానాం వాచ్యాః శరొత్రసుఖా గిరః
పరివాథొపఘాతౌ చ పారుష్యం చాత్ర గర్హితమ
15 అవజ్ఞానమ అహంకారొ థమ్భశ చైవ విగర్హితః
అహింసా సత్యమ అక్రొధః సర్వాశ్రమగతం తపః
16 అపి చాత్ర మాల్యాభరణ వస్త్రాభ్యఙ్గ గన్ధొపభొగ నృత్తగీతవాథిత్రశ్రుతిసుఖనయనాభిరామ సంథర్శనానాం పరాప్తిర భక్ష్యభొజ్య పేయ లేహ్యచొస్యానామ అభ్యవహార్యాణాం వివిధానామ ఉపభొగః సవథారవిహారసంతొషః కామసుఖావాప్తిర ఇతి
17 తరివర్గగుణనిర్వృత్తిర యస్య నిత్యం గృహాశ్రమే
స సుఖాన్య అనుభూయేహ శిష్టానాం గతిమ ఆప్నుయాత
18 ఉఞ్ఛవృత్తిర గృహస్దొ యః సవధర్మచరణే రతః
తయక్తకామసుఖారమ్భస తస్య సవర్గొ న థుర్లభః