శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 178

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 178)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భరథ్వాజ]
పార్దివం ధాతుమ ఆశ్రిత్య శారీరొ ఽగనిః కదం భవేత
అవకాశ విశేషేణ కదం వర్తయతే ఽనిలః
2 [భృగు]
వాయొర గతిమ అహం బరహ్మన కీర్తయిష్యామి తే ఽనఘ
పరానినామ అనిలొ థేహాన యదా చేష్టయతే బలీ
3 శరితొ మూర్ధానమ అగ్నిస తు శరీరం పరిపాలయన
పరానొ మూర్ధని చాగ్నౌ చ వర్తమానొ విచేష్టతే
4 సజన్తుః సర్వభూతాత్మా పురుషః స సనాతనః
మనొ బుథ్ధిర అహంకారొ భూతాని విషయాశ చ సః
5 ఏవం తవ ఇహ స సర్వత్ర పరానేన పరిపాల్యతే
పృష్ఠతశ చ సమానేన సవాం సవాం గతిమ ఉపాశ్రితః
6 వస్తి మూలం గుథం చైవ పావకం చ సమాశ్రితః
వహన మూత్రం పురీసం చాప్య అపానః పరివర్తతే
7 పరయత్నే కర్మణి బలే య ఏకస తరిషు వర్తతే
ఉథాన ఇతి తం పరాహుర అధ్యాత్మవిథుషొ జనాః
8 సంధిష్వ అపి చ సర్వేషు సంనివిష్టస తదానిలః
శరీరేషు మనుష్యాణాం వయాన ఇత్య ఉపథిశ్యతే
9 ధాతుష్వ అగ్నిస తు వితతః సమానేన సమీరితః
రసాన ధాతూంశ చ థొషాంశ చ వర్తయన్న అవతిష్ఠతి
10 అపాన పరాణయొర మధ్యే పరాణాపాన సమాహితః
సమన్వితః సవధిష్ఠానః సమ్యక పచతి పావకః
11 ఆస్యం హి పాయు సంయుక్తమ అన్తే సయాథ గుథ సంజ్ఞితమ
సరొతస తస్మాత పరజాయన్తే సర్వస్రొతాంసి థేహినామ
12 పరానానాం సంనిపాతాచ చ సంనిపాతః పరజాయతే
ఊష్మా చాగ్నిర ఇతి జఞేయొ యొ ఽననం పచతి థేహినామ
13 అగ్నివేగవహః పరానొ గుథాన్తే పరతిహన్యతే
స ఊర్ధ్వమ ఆగమ్య పునః సముత్క్షిపతి పావకమ
14 పక్వాశయస తవ అధొ నాభేర ఊర్ధ్వమ ఆమాశయః సదితః
నాభిమధ్యే శరీరస్య సర్వే పరానాః సమాహితాః
15 పరసృతా హృథయాత సర్వే తిర్యగ ఊర్ధమ అధస తదా
వహన్త్య అన్నరసాన్నాథ్యొ ఽథశ పరాణ పరచొథితాః
16 ఏష మార్గొ ఽద యొగానాం యేన గచ్ఛన్తి తత పథమ
జితక్లమాసనా ధీరా మూర్ధన్య ఆత్మానమ ఆథధుః
17 ఏవం సర్వేషు విహితః పరాణాపానేషు థేహినామ
తస్మిన సదితొ నిత్యమ అగ్నిః సదాల్యామ ఇవ సమాహితః