శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 179

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 179)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భరథ్వాజ]
యథి పరానాయతే వాయుర వాయుర ఏవ విచేష్టతే
శవసిత్య ఆభాసతే చైవ తస్మాజ జీవొ నిరర్దకః
2 యథ్య ఊష్మ భావ ఆగ్నేయొ వహ్నినా పచ్యతే యథి
అగ్నిర జరయతే చైవ తస్మాజ జీవొ నిరర్దకః
3 జన్తొః పరమీయమానస్య జీవొ నైవొపలభ్యతే
వాయుర ఏవ జహాత్య ఏనమ ఊష్మ భావశ చ నశ్యతి
4 యథి వాతొపమొ జీవః సంశ్లేషొ యథి వాయునా
వాయుమన్థలవథ థృశ్యొ గచ్ఛేత సహ మరుథ్గణైః
5 శలేషొ యథి చ వాతేన యథి తస్మాత పరనశ్యతి
మహార్ణవ విముక్తత్వాథ అన్యత సలిలభాజనమ
6 కూపే వా సలిలం థథ్యాత పరథీపం వా హుతాశనే
పరక్షిప్తం నశ్యతి కషిప్రం యదా నశ్యత్య అసౌ తదా
7 పఞ్చ సాధారణే హయ అస్మిఞ శరీరే జీవితం కుతః
యేషామ అన్యతర తయాగాచ చతుర్ణాం నాస్తి సంగ్రహః
8 నశ్యన్త్య ఆపొ హయ అనాహారాథ వాయుర ఉచ్ఛ్వాసనిగ్రహాత
నశ్యతే కొష్ఠ భేథాత ఖమ అగ్నిర నశ్యత్య అభొజనాత
9 వయాధివ్రణ పరిక్లేశైర మేథినీ చైవ శీర్యతే
పీడితే ఽనయతరే హయ ఏషాం సఘాతొ యాతి పఞ్చధా
10 తస్మిన పఞ్చత్వమ ఆపన్నే జీవః కిమ అనుధావతి
కిం వేథయతి వా జీవః కిం శృణొతి బరవీతి వా
11 ఏషా గౌః పరలొకస్దం తారయిష్యతి మామ ఇతి
యొ థత్త్వా మరియతే జన్తుః సా గౌః కం తారయిష్యతి
12 గౌశ చ పరతిగ్రహీతా చ థాతా చైవ సమం యథా
ఇహైవ విలయం యాన్తి కుతస తేషాం సమాగమః
13 విహగైర ఉపయుక్తస్య శైలాగ్రాత పతితస్య వా
అగ్నినా చొపయుక్తస్య కుతః సంజీవనం పునః
14 ఛిన్నస్య యథి వృక్షస్య న మూలం పరతిరొహతి
బీజాన్య అస్య పరవర్తన్తే మృతః కవ పునర ఏష్యతి
15 బీజమాత్రం పురా సృష్టం యథ ఏతత పరివర్తతే
మృతా మృతాః పరనశ్యన్తి బీజాథ బీజం పరవర్తతే