శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 165

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 165)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
తతః స విథితొ రాజ్ఞః పరవిశ్య గృహమ ఉత్తమమ
పూజితొ రాక్షసేన్థ్రేణ నిషసాథాసనొత్తమే
2 పృష్టశ చ గొత్ర చరణం సవాధ్యాయం బరహ్మ చారికమ
న తత్ర వయాజహారాన్యథ గొత్ర మాత్రాథ ఋతే థవిజః
3 బరహ్మ వర్చస హీనస్య సవాధ్యాయవిరతస్య చ
గొత్ర మాత్రవిథొ రాజా నివాసం సమపృచ్ఛత
4 కవ తే నివాసః కల్యాణ కిం గొత్రా బరాహ్మణీ చ తే
తత్త్వం బరూహి న భీః కార్యా విశ్రమస్వ యదాసుఖమ
5 [గ]
మధ్యథేశప్రసూతొ ఽహం వాసొ మే శబరాలయే
శూథ్రా పునర్భూర భార్యా మే సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
6 [భ]
తతొ రాజా విమమృశే కదం కార్యమ ఇథం భవేత
కదం వా సుకృతం మే సయాథ ఇతి బుథ్ధ్యాన్వచిన్తయత
7 అయం వై జననాథ విప్రః సుహృత తస్య మహాత్మనః
సంప్రేషితశ చ తేనాయం కాశ్యపేన మమాన్తికమ
8 తస్య పరియం కరిష్యామి స హి మామ ఆశ్రితః సథా
భరాతా మే బాన్ధవశ చాసౌ సఖా చ హృథయంగమః
9 కార్త్తిక్యామ అథ్య భొక్తారః సహస్రం మే థవిజొత్తమాః
తత్రాయమ అపి భొక్తా వై థేయమ అస్మై చ మే ధనమ
10 తతః సహస్రం విప్రాణాం విథుషాం సమలంకృతమ
సనాతానామ అనుసంప్రాప్తమ అహత కషౌమవాససామ
11 తాన ఆగతాన థవిజశ్రేష్ఠాన విరూపాక్షొ విశాం పతే
యదార్హం పరతిజగ్రాహ విధిథృష్టేన కర్మణా
12 బృస్యస తేషాం తు సంన్యస్తా రాక్షసేన్థ్రస్య శాసనాత
భూమౌ వరకుదాస్తీర్ణాః పరేష్యైర భరతసత్తమ
13 తాసు తే పూజితా రాజ్ఞా నిషణ్ణా థవిజసత్తమాః
వయరాజన్త మహారాజ నక్షత్రపతయొ యదా
14 తతొ జామ్బూనథాః పాత్రీర వజ్రాఙ్కా విమలాః శుభాః
వరాన్న పూర్ణా విప్రేభ్యః పరాథాన మధు ఘృతాప్లుతాః
15 తస్య నిత్యం తదాషాఢ్యాం మాఘ్యాం చ బహవొ థవిజాః
ఈప్సితం భొజనవరం లభన్తే సత్కృతం సథా
16 విశేషతస తు కార్త్తిక్యాం థవిజేభ్యః సంప్రయచ్ఛతి
శరథ్వ్యపాయే రత్నాని పౌర్ణమాస్యామ ఇతి శరుతిః
17 సువర్ణం రజతం చైవ మణీన అద చ మౌక్తికమ
వర్జాన మహాధనాంశ చైవ వైడూర్యాజిన రాఙ్కవాన
18 రత్నరాశీన వినిక్షిప్య థక్షిణార్దే స భారత
తతః పరాహ థవిజశ్రేష్ఠాన విరూపాక్షొ మహాయశాః
19 గృహ్ణీత రత్నాన్య ఏతాని యదొత్సాహం యదేష్టతః
యేషు యేషు చ భాణ్డేషు భుక్తం వొ థవిజసత్తమాః
తాన్య ఏవాథాయ గచ్ఛధ్వం సవవేశ్మానీతి భారత
20 ఇత్య ఉక్తవచనే తస్మిన రాక్షసేన్థ్రే మహాత్మని
యదేష్టం తాని రత్నాని జగృహుర బరాహ్మణర్షభాః
21 తతొ మహార్హైస తే సర్వే రత్నైర అభ్యర్చితాః శుభైః
బరాహ్మణా మృష్టవసనాః సుప్రీతాః సమ తథాభవన
22 తతస తాన రాక్షసేన్థ్రాశ చ థవిజాన ఆహ పునర వచః
నానా థిగ ఆగతాన రాజన రాక్షసాన పరతిషిధ్య వై
23 అధ్యైక థివసం విప్రా న వొ ఽసతీహ భయం కవ చిత
రాక్షసేభ్యః పరమొథధ్వమ ఇష్టతొ యాతమా చిరమ
24 తతః పరథుథ్రువుః సర్వే విప్ర సంఘాః సమన్తతః
గౌతమొ ఽపి సువర్ణస్య భారమ ఆథాయ స తవరః
25 కృచ్ఛ్రాత సముథ్వహన వీర నయగ్రొధం సముపాగమత
నయషీథచ చ పరిశ్రాన్తః కలాన్తశ చ కషుధితశ చ హ
26 తతస తమాభ్యగాథ రాజన రాజధర్మా ఖగొత్తమః
సవాగతేనాభ్యనన్థచ చ గౌతమం మిత్రవత్సలః
27 తస్య పక్షాగ్ర విక్షేపైః కలమం వయపనయత ఖగః
పూజాం చాప్య అకరొథ ధీమాన భొజనం చాప్య అకల్పయత
28 స భుక్తవాన సువిశ్రాన్తొ గౌతమొ ఽచిన్తయత తథా
హాటకస్యాభిరూపస్య భారొ ఽయం సుమహాన మయా
గృహీతొ లొభమొహాథ వై థూరం చ గమనం మమ
29 న చాస్తి పది భొక్తవ్యం పరాణసంధారణం మమ
కిం కృత్వా ధారయేయం వై పరణాన ఇత్య అభ్యచిన్తయత
30 తతః స పది భొక్తవ్యం పరేక్షమాణొ న కిం చన
కృతఘ్నః పురుషవ్యాఘ్ర మనసేథమ అచిన్తయత
31 అయం బకపతిః పార్శ్వే మాంసరాశిః సదితొ మమ
ఇమం హత్వా గృహీత్వాచ యాస్యే ఽహం సమభిథ్రుతమ