శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 166

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 166)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
అద తత్ర మహార్చిష్మాన అనలొ వాతసారదిః
తస్యావిథూరే రక్షార్దం ఖగేన్థ్రేణ కృతొ ఽభవత
2 స చాపి పార్శ్వే సుష్వాప విశ్వస్తొ బకరాట తథా
కృతఘ్నస తు స థుష్టాత్మా తం జిఘాంసుర అజాగరత
3 తతొ ఽలాతేన థీప్తేన విశ్వస్తం నిజఘాన తమ
నిహత్య చ ముథా యుక్తః సొ ఽనుబన్ధం న థృష్టవాన
4 స తం విపక్ష రొమాణం కృత్వాగ్నావ అపచత తథా
తం గృహీత్వా సువర్ణం చ యయౌ థరుతతరం థవిజః
5 తతొ ఽనయస్మిన గతే చాహ్ని విరూపాక్షొ ఽబరవీత సుతమ
న పరేక్షే రాజధర్మాణమ అథ్య పుత్ర ఖగొత్తమమ
6 స పూర్వసంధ్యాం బరహ్మాణం వన్థితుం యాతి సర్వథా
మాం చాథృష్ట్వా కథా చిత స న గచ్ఛతి గృహాన ఖగః
7 ఉభే థవిరాత్రం సంధ్యే వై నాభ్యగాత స మమాలయమ
తస్మాన న శుధ్యతే భావొ మమ స జఞాయతాం సుహృత
8 సవాధ్యాయేన వియుక్తొ హి బరహ్మ వర్చస వర్జితః
తం గతస తత్ర మే శఙ్కా హన్యాత తం స థవిజాధమః
9 థురాచారస తు థుర్బుథ్ధిర ఇఙ్గితైర లక్షితొ మయా
నిష్క్రియొ థారుణాకారః కృష్ణొ థస్యుర ఇవాధమః
10 గౌతమః స గతస తత్ర తేనొథ్విగ్నం మనొ మమ
పుత్ర శీఘ్రమ ఇతొ గత్వా రాజధర్మనివేశనమ
జఞాయతాం స విశుథ్ధాత్మా యథి జీవతి మాచిరమ
11 స ఏవమ ఉక్తస తవరితొ రక్షొభిః సహితొ యయౌ
నయగ్రొధం తత్ర చాపశ్యత కఙ్కాలం రాజధర్మణః
12 స రుథన్న అగమత పుత్రొ రాక్షసేన్థ్రస్య ధీమతః
తవరమాణః పరం శక్త్యా గౌతమ గరహణాయ వై
13 తతొ ఽవిథూరే జగృహుర గౌతమం రాక్షసాస తథా
రాజధర్మశరీరం చ పక్షాస్ది చరణొజ్ఝితమ
14 తమ ఆథాయాద రక్షాంసి థరుతం మేరువ్రజం యయుః
రాజ్ఞశ చ థర్శయామ ఆసుః శరీరం రాజధర్మణః
కృతఘ్నం పురుషం తం చ గౌతమం పాపచేతసమ
15 రురొథ రాజా తం థృష్ట్వా సామాత్యః స పురొహితః
ఆర్తనాథశ చ సుమహాన అభూత తస్య నివేశనే
16 స సత్రీ కుమారం చ పురం బభూవాస్వస్ద మానసమ
అదాబ్రవీన నృపః పుత్రం పాపొ ఽయం వధ్యతామ ఇతి
17 అస్య మాంసైర ఇమే సర్వే విహరన్తు యదేష్టతః
పాపాచారః పాపకర్మా పాపాత్మా పాపనిశ్చయః
హన్తవ్యొ ఽయం మమ మతిర భవథ్భిర ఇతి రాక్షసాః
18 ఇత్య ఉక్తా రాక్షసేన్థ్రేణ రాక్షసా ఘొరవిక్రమాః
నైచ్ఛన్త తం భక్షయితుం పాపకర్మాయమ ఇత్య ఉత
19 థస్యూనాం థీయతామ ఏష సాధ్వ అథ్య పురుషాధమః
ఇత్య ఊచుస తం మహారాజ రాక్షసేన్థ్రం నిశాచరాః
20 శిరొభిశ చ గతా భూమిమ ఊచూ రక్షొగణాధిపమ
న థాతుమ అర్హసి తవం నొ భక్షణాయాస్య కిల్బిషమ
21 ఏవమ అస్త్వ ఇతి తాన ఆహ రాక్షసేన్థ్రొ నిశాచరాన
థస్యూనాం థీయతామ ఏష కృతఘ్నొ ఽథయైవ రాక్షసాః
22 ఇత్య ఉక్తే తస్య తే థాసాః శూలముథ్గర పాణయః
ఛిత్త్వా తం ఖణ్డశః పాపం థస్యుభ్యః పరథథుస తథా
23 థస్యవశ చాపి నైచ్ఛన్త తమ అత్తుం పాపకారిణమ
కరవ్యాథా అపి రాజేన్థ్ర కృతఘ్నం నొపభుఞ్జతే
24 బరహ్మఘ్నే చ సురాపే చ చొరే భగ్నవ్రతే తదా
నిష్కృతిర విహితా రాజన కృతఘ్నే నాస్తి నిష్కృతిః
25 మిత్రథ్రొహీ నృశంసశ చ కృతఘ్నశ చ నరాధమః
కరవ్యాథైః కృమిభిశ చాన్యైర న భుజ్యన్తే హి తాథృశాః