శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 164

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 164)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
గిరం తాం మధురాం శరుత్వా గౌతమొ విస్మితస తథా
కౌతూహలాన్వితొ రాజన రాజధర్మాణమ ఐక్షత
2 [ర]
భొః కశ్యపస్య పుత్రొ ఽహం మాతా థాక్షాయణీ చ మే
అతిదిస తవం గుణొపేతః సవాగతం తే థవిజర్షభ
3 [భ]
తస్మై థత్త్వా స సత్కారం విధిథృష్టేన కర్మణా
శాలపుష్పమయీం థివ్యాం బృసీం సముపకల్పయత
4 భగీరద రదాక్రాన్తాన థేశాన గఙ్గా నిషేవితాన
యే చరన్తి మహామీనాస తాంశ చ తస్యాన్వకల్పయత
5 వహ్నిం చాపి సుసంథీప్తం మీనాంశ చైవ సుపీవరాన
స గౌతమాయాతిదయే నయవేథయత కాశ్యపః
6 భుక్తవన్తం చ తం విప్రం పరీతాత్మానం మహామనాః
కలమాపనయనార్దం స పక్షాభ్యామ అభ్యవీజయత
7 తతొ విశ్రాన్తమ ఆసీనం గొత్ర పరశ్నమ అపృచ్ఛత
సొ ఽబరవీథ గౌతమొ ఽసమీతి బరాహ్మ నాన్యథ ఉథాహరత
8 తస్మై పర్ణమయం థివ్యం థివ్యపుష్పాధివాసితమ
గన్ధాఢ్యం శయనం పరాథాత స శిశ్యే తత్ర వై సుఖమ
9 అదొపవిష్టం శయనే గౌతమం బకరాట తథా
పప్రచ్ఛ కాశ్యపొ వాగ్మీ కిమ ఆగమనకారణమ
10 తతొ ఽబరవీథ గౌతమస తం థరిథ్రొ ఽహం మహామతే
సముథ్రగమనాకాఙ్క్షీ థరవ్యార్దమ ఇతి భారత
11 తం కాశ్యపొ ఽబరవీత పరీతొ నొత్కణ్ఠాం కర్తుమ అర్హసి
కృతకార్యొ థవిజశ్రేష్ఠ స థరవ్యొ యాస్యసే గృహాన
12 చతుర్విధా హయ అర్దగతిర బృహస్పతిమతం యదా
పారమ్పర్యం తదా థైవం కర్మ మిత్రమ ఇతి పరభొ
13 పరాథుర్భూతొ ఽసమి తే మిత్రం సుహృత తవం చ మమ తవయి
సొ ఽహం తదా యతిష్యామి భవిష్యసి యదార్దవాన
14 తతః పరభాతసమయే సుఖం పృష్ట్వాబ్రవీథ ఇథమ
గచ్ఛ సౌమ్య పదానేన కృతకృత్యొ భవిష్యసి
15 ఇతస తరియొజనం గత్వా రాక్షసాధిపతిర మహాన
విరూపాక్ష ఇతి ఖయాతః సఖా మమ మహాబలః
16 తం గచ్ఛ థవిజముఖ్య తవం మమ వాక్యప్రచొథితః
కామాన అభీప్సితాంస తుభ్యం థాతా నాస్త్య అత్ర సంశయః
17 ఇత్య ఉక్తః పరయయౌ రాజన గౌతమొ విగతక్లమః
ఫలాన్య అమృతకల్పాని భక్షయన సమ యదేష్టతః
18 చన్థనాగురుముఖ్యాని తవక పత్రాణాం వనాని చ
తస్మిన పది మహారాజ సేవమానొ థరుతం యయౌ
19 తతొ మేరువ్రజం నామ నగరం శైలతొరణమ
శైలప్రాకారవప్రం చ శైలయన్త్రార్గలం తదా
20 విథితశ చాభవత తస్య రాక్షసేన్థ్రస్య ధీమతః
పరహితః సుహృథా రాజన పరీయతా వై పరియాతిదిః
21 తతః స రాక్షసేన్థ్రః సవాన పరేష్యాన ఆహ యుధిష్ఠిర
గౌతమొ నగరథ్వారాచ ఛీఘ్రమ ఆనీయతామ ఇతి
22 తతః పురవరాత తస్మాత పురుషాః శవేతవేష్టనాః
గౌతమేత్య అభిభాషన్తః పురథ్వారమ ఉపాగమన
23 తే తమ ఊచుర మహారాజ పరేష్యా రక్షఃపతేర థవిజమ
తవరస్వ తూర్ణమ ఆగచ్ఛ రాజా తవాం థరష్టుమ ఇచ్ఛతి
24 రాక్షసాధిపతిర వీరొ విరూపాక్ష ఇతి శరుతః
స తవాం తవరతి వై థరష్టుం తత కషిప్రం సంవిధీయతామ
25 తతః స పరాథ్రవథ విప్రొ విస్మయాథ విగతక్లమః
గౌతమొ నగరర్థ్ధిం తాం పశ్యన పరమవిస్మితః
26 తైర ఏవ సహితొ రాజ్ఞొ వేశ్మ తూర్ణమ ఉపాథ్రవత
థర్శనం రాక్షసేన్థ్రస్య కాఙ్క్షమాణొ థవిజస తథా