శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 163

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 163)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
తస్యాం నిశాయాం వయుష్టాయాం గతే తస్మిన థవిజొత్తమే
నిష్క్రమ్య గౌతమొ ఽగచ్ఛత సముథ్రం పరతి భారత
2 సాముథ్రకాన స వణిజస తతొ ఽపశ్యత సదితాన పది
స తేన సార్దేన సహ పరయయౌ సాగరం పరతి
3 స తు సార్దొ మహారాజ కస్మింశ చిథ గిరిగహ్వరే
మత్తేన థవిరథేనాద నిహతః పరాయశొ ఽభవత
4 స కదం చిత తతస తస్మాత సార్దాన ముక్తొ థవిజస తథా
కాంథిగ భూతొ జీవితార్దీ పరథుథ్రావొత్తరాం థిశమ
5 స సర్వతః పరిభ్రష్టః సార్దాథ థేశాత తదార్దతః
ఏకాకీ వయథ్రవత తత్ర వనే కిం పురుషొ యదా
6 స పన్దానమ అదాసాథ్య సముథ్రాభిసరం తథా
ఆససాథ వనం రమ్యం మహత పుష్పితపాథపమ
7 సర్వర్తుకైర ఆమ్రవనైః పుష్పితైర ఉపశొభితమ
నన్థనొథ్థేశ సథృశం యక్షకింనరసేవితమ
8 శాలతాలధవాశ్వత్దత్వచాగురు వనైస తదా
చన్థనస్య చ ముఖ్యస్య పాథపైర ఉపశొభితమ
గిరిప్రస్దేషు రమ్యేషు శుభేషు సుసుగన్ధిషు
9 సమన్తతొ థవిజశ్రేష్ఠా వల్గు కూజన్తి తత్ర వై
మనుష్యవథనాస తవ అన్యే భారుణ్డా ఇతి విశ్రుతాః
భూలిఙ్గశకునాశ చాన్యే సముథ్రం సర్వతొ ఽభవన
10 స తాన్య అతిమనొజ్ఞాని విహంగాభిరుతాని వై
శృణ్వన సురమణీయాని విప్రొ ఽగచ్ఛత గౌతమః
11 తతొ ఽపశ్యత సురమ్యే స సువర్ణసికతాచితే
థేశభాగే సమే చిత్రే సవర్గొథ్థేశ సమప్రభే
12 శరియా జుష్టం మహావృక్షం నయగ్రొధం పరిమణ్డలమ
శాఖాభిర అనురూపాభిర భూషితం ఛత్రసంనిభమ
13 తస్య మూలం సుసంసిక్తం వరచన్థన వారిణా
థివ్యపుష్పాన్వితం శరీమత పితామహ సథొపమమ
14 తం థృష్ట్వా గౌతమః పరీతొ మునికాన్తమ అనుత్తమమ
మేధ్యం సురగృహ పరఖ్యం పుష్పితైః పాథపైర వృతమ
తమ ఆగమ్య ముథా యుక్తస తస్యాధస్తాథ ఉపావిశత
15 తత్రాసీనస్య కౌరవ్య గౌతమస్య సుఖః శివః
పుష్పాణి సముపస్పృశ్య పరవవావ అనిలః శుచిః
హలాథయన సర్వగాత్రాణి గౌతమస్య తథా నృప
16 స తు విప్రః పరిశ్రాన్తః సపృష్టః పుణ్యేన వాయునా
సుఖమ ఆసాథ్య సుష్వాప భాస్కరశ చాస్తమ అభ్యగాత
17 తతొ ఽసతం భాస్కరే యాతే సంధ్యాకాల ఉపస్దితే
ఆజగామ సవభవనం బరహ్మలొకాత ఖగొత్తమః
18 నాడీ జఙ్ఘ ఇతి ఖయాతొ థయితొ బరహ్మణః సఖా
బకరాజొ మహాప్రాజ్ఞః కశ్యపస్యాత్మసంభవః
19 రాజధర్మేతి విఖ్యాతొ బభూవాప్రతిమొ భువి
థేవకన్యా సుతః శరీమాన విథ్వాన థేవపతిప్రభః
20 మృష్టహాటక సంఛన్నొ భూషణైర అర్కసంనిభైః
భూషితః సర్వగాత్రేషు థేవగర్భః శరియా జవలన
21 తమ ఆగతం థవిజం థృష్ట్వా విస్మితొ గౌతమొ ఽభవత
కషుత్పిపాసాపరీతాత్మా హింసార్దీ చాప్య అవైక్షత
22 [రాజధర్మ]
సవాగతం భవతే విప్ర థిష్ట్యా పరాప్తొ ఽసి మే గృహమ
అస్తం చ సవితా యాతః సంధ్యేయం సముపస్దితా
23 మమ తవం నిలయం పరాప్తః పరియాతిదిర అనిన్థితః
పూజితొ యాస్యసి పరాతర విధిథృష్టేన కర్మణా