శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 158

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 158)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ఆనృశంస్యం విజానామి థర్శనేన సతాం సథా
నృశంసాన న విజానామి తేషాం కర్మ చ భారత
2 కణ్టకాన కూపమ అగ్నిం చ వర్జయన్తి యదా నరాః
తదా నృశంసకర్మాణం వర్జయన్తి నరా నరమ
3 నృశంసొ హయ అధమొ నిత్యం పరేత్య చేహ చ భారత
తస్మాథ బరవీహి కౌరవ్య తస్య ధర్మవినిశ్చయమ
4 [భ]
సపృహాస్యాన్తర్హితా చైవ విథితార్దా చ కర్మణా
ఆక్రొష్టా కరుశ్యతే చైవ బన్ధితా బధ్యతే చ యః
5 థత్తానుకీర్తి విషమః కషుథ్రొ నైకృతికః శఠః
అసంభొగీ చ మానీ చ తదా సఙ్గీ వికత్దనః
6 సర్వాతిశఙ్కీ పరుషొ బాలిశః కృపణస తదా
వర్గ పరశంసీ సతతమ ఆశ్రమథ్వేషసంకరీ
7 హింసావిహారీ సతతమ అవిశేష గుణాగుణః
బహ్వ అలీకొ మనస్వీ చ లుబ్ధొ ఽతయర్దం నృశంసకృత
8 ధర్మశీలం గుణొపేతం పాప ఇత్య అవగచ్ఛతి
ఆత్మశీలానుమానేన న విశ్వసితి కస్య చిత
9 పరేషాం యత్ర థొషః సయాత తథ గుహ్యం సంప్రకాశయేత
సమానేష్వ ఏవ థొషేషు వృత్త్యర్దమ ఉపఘాతయేత
10 తదొపకారిణం చైవ మన్యతే వఞ్చితం పరమ
థత్త్వాపి చ ధనం కాలే సంతపత్య ఉపకారిణే
11 భక్ష్యం భొజ్యమ అదొ లేహ్యం యచ చాన్యత సాధు భొజనమ
పరేక్షమాణేషు యొ ఽశనీయాన నృశంస ఇతి తం విథుః
12 బరాహ్మణేభ్యః పరథాయాగ్రం యః సుహృథ్భిః సహాశ్నుతే
స పరేత్య లభతే సవర్గమ ఇహ చానన్త్యమ అశ్నుతే
13 ఏష తే భరతశ్రేష్ఠ నృశంసః పరికీర్తితః
సథా వివర్జనీయొ వై పురుషేణ బుభూషతా