శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 157)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
యతః పరభవతి కరొధః కామశ చ భరతర్షభ
శొకమొహౌ వివిత్సా చ పరాసుత్వం తదా మథః
2 లొభొ మాత్సర్యమ ఈర్ష్యా చ కుత్సాసూయా కృపా తదా
ఏతత సర్వం మహాప్రాజ్ఞ యాదాతద్యేన మే వథ
3 [భ]
తరయొథశైతే ఽతిబలాః శత్రవః పరాణినాం సమృతాః
ఉపాసతే మహారాజ సమస్తాః పురుషాన ఇహ
4 ఏతే పరమత్తం పురుషమ అప్రమత్తా నుథన్తి హి
వృకా ఇవ విలుమ్పన్తి థృష్ట్వైవ పురుషేతరాన
5 ఏభ్యః పరవర్తతే థుఃఖమ ఏభ్యః పాపం పరవర్తతే
ఇతి మర్త్యొ విజానీయాత సతతం భరతర్షభ
6 ఏతేషామ ఉథయం సదానం కషయం చ పురుషొత్తమ
హన్త తే వర్తయిష్యామి తన మే నిగథతః శృణు
7 లొభాత కరొధః పరభవతి పరథొషైర ఉథీర్యతే
కషమయా తిష్ఠతే రాజఞ శరీమాంశ చ వినివర్తతే
8 సంకల్పాజ జాయతే కామః సేవ్యమానొ వివర్ధతే
అవథ్య థర్శనాథ వయేతి తత్త్వజ్ఞానా చ ధీమతామ
9 విరుథ్ధాని హి శాస్త్రాణి పశ్యన్తీహాల్ప బుథ్ధయః
వివిత్సా జాయతే తత్ర తత్త్వజ్ఞానాన నివర్తతే
10 పరీతేః శొకః పరభవతి వియొగాత తస్య థేహినః
యథా నిరర్దకం వేత్తి తథా సథ్యః పరణశ్యతి
11 పరాసుతా కరొధలొభాథ అభ్యాసాచ చ పరవర్తతే
థయయా సర్వభూతానాం నిర్వేథాత సా నివర్తతే
12 సత్త్వత్యాగాత తు మాత్సర్యమ అహితాని చ సేవతే
ఏతత తు కషీయతే తాత సాధూనామ ఉపసేవనాత
13 కులాజ జఞానాత తదైశ్వర్యాన మథొ భవతి థేహినామ
ఏభిర ఏవ తు విజ్ఞాతైర మథః సథ్యః పరణశ్యతి
14 ఈర్ష్యా కామాత పరభవతి సంఘర్షాచ చైవ భారత
ఇతరేషాం తు మర్త్యానాం పరజ్ఞయా సా పరణశ్యతి
15 విభ్రమాల లొకబాహ్యానాం థవేష్యైర వాక్యైర అసంగతైః
కుత్సా సంజాయతే రాజన్న ఉపేక్షాభిః పరశామ్యతి
16 పరతికర్తుమ అశక్యాయ బలస్దాయాపకారిణే
అసూయా జాయతే తీవ్రా కారుణ్యాథ వినివర్తతే
17 కృపణాన సతతం థృష్ట్వా తతః సంజాయతే కృపా
ధర్మనిష్ఠాం యథా వేత్తి తథా శామ్యతి సా కృపా
18 ఏతన్య ఏవ జితాన్య ఆహుః పరశమాచ చ తరయొథశ
ఏతే హి ధార్తరాష్ట్రాణాం సర్వే థొషాస తరయొథశ
తవయా సర్వాత్మనా నిత్యం విజితా జేష్యసే చ తాన