శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 156

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 156)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
సత్యం ధర్మే పరశంసన్తి విప్రర్షిపితృథేవతాః
సత్యమ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం తన మే బరూహి పితామహ
2 సత్యం కిం లక్షణం రాజన కదం వా తథ అవాప్యతే
సత్యం పరాప్య భవేత కిం చ కదం చైవ తథ ఉచ్యతే
3 [భ]
చాతుర్వర్ణ్యస్య ధర్మాణాం సంకరొ న పరశస్యతే
అవికారితమం సత్యం సర్వవర్ణేషు భారత
4 సత్యం సత్సు సథా ధర్మః సత్యం ధర్మః సనాతనః
సత్యమ ఏవ నమస్యేత సత్యం హి పరమా గతిః
5 సత్యం ధర్మస తపొయొగః సత్యం బరహ్మ సనాతనమ
సత్యం యజ్ఞః పరః పరొక్తః సత్యే సర్వం పరతిష్ఠితమ
6 ఆచారాన ఇహ సత్యస్య యదావథ అనుపూర్వశః
లక్షణం చ పరవక్ష్యామి సత్యస్యేహ యదాక్రమమ
7 పరాప్యతే హి యదాసత్యం తచ చ శరొతుం తవమ అర్హసి
సత్యం తరయొథశ విధం సర్వలొకేషు భారత
8 సత్యం చ సమతా చైవ థమశ చైవ న సంశయః
అమాత్సర్యం కషమా చైవ హరీస తితిక్షానసూయతా
9 తయాగొ ధయానమ అదార్యత్వం ధృతిశ చ సతతం సదిరా
అహింసా చైవ రాజేన్థ్ర సత్యాకారాస తరయొథశ
10 సత్యం నామావ్యయం నిత్యమ అవికారి తదైవ చ
సర్వధర్మావిరుథ్ధం చ యొగేనైతథ అవాప్యతే
11 ఆత్మనీష్టే తదానిష్టే రిపౌ చ సమతా తదా
ఇచ్ఛా థవేషక్షయం పరాప్య కామక్రొధక్షయం తదా
12 థమొ నాన్యస్పృహా నిత్యం ధైర్యం గామ్భీర్యమ ఏవ చ
అభయం కరొధశమనం జఞానేనైతథ అవాప్యతే
13 అమాత్సర్యం బుధాః పరాహుర థానం ధర్మే చ సంయమమ
అవస్దితేన నిత్యం చ సత్యేనామత్సరీ భవేత
14 అక్షమాయాః కషమాయాశ చ పరియాణీహాప్రియాణి చ
కషమతే సర్వతః సాధుః సాధ్వ ఆప్నొతి చ సత్యవాన
15 కల్యాణం కురుతే గాఢం హరీమాన న శలాఘతే కవ చిత
పరశాన్తవాన మనా నిత్యం హరీస తు ధర్మాథ అవాప్యతే
16 ధర్మార్దహేతొః కషమతే తితిక్షా కషాన్తిర ఉచ్యతే
లొకసంగ్రహణార్దం తు సా తు ధైర్యేణ లభ్యతే
17 తయాగః సనేహస్య యస తయాగొ విషయాణాం తదైవ చ
రాగథ్వేషప్రహీణస్య తయాగొ భవతి నాన్యదా
18 ఆర్యతా నామ భూతానాం యః కరొతి పరయత్నతః
శుభం కర్మ నిరాకారొ వీతరాగత్వమ ఏవ చ
19 ధృతిర నామ సుఖే థుఃఖే యదా నాప్నొతి విక్రియామ
తాం భజేత సథా పరాజ్ఞొ య ఇచ్ఛేథ భూతిమ ఆత్మనః
20 సర్వదా కషమిణా భావ్యం తదా సత్యపరేణ చ
వీతహర్షభయక్రొధొ ధృతిమ ఆప్నొతి పణ్డితః
21 అథ్రొహః సర్వభూతేషు కర్మణా మనసా గిరా
అనుగ్రహశ చ థానం చ సతాం ధర్మః సనాతనః
22 ఏతే తరయొథశాకారాః పృదక సత్యైక లక్షణాః
భజన్తే సత్యమ ఏవేహ బృంహయన్తి చ భారత
23 నాన్తః శక్యొ గుణానాం హి వక్తుం సత్యస్య భారత
అతః సత్యం పరశంసన్తి విప్రాః స పితృథేవతాః
24 నాస్తి సత్యాత పరొ ధర్మొ నానృతాత పాతకం పరమ
సదితిర హి సత్యం ధర్మస్య తస్మాత సత్యం న లొపయేత
25 ఉపైతి సత్యాథ థానం హి తదా యజ్ఞాః స థక్షిణాః
వరతాగ్నిహొత్రం వేథాశ చ యే చాన్యే ధర్మనిశ్చయాః
26 అశ్వమేధ సహస్రం చ సత్యం చ తులయా ధృతమ
అశ్వమేధ సహస్రాథ ధి సత్యమ ఏవాతిరిచ్యతే