శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 155

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 155)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
సర్వమ ఏతత తపొ మూలం కవయః పరిచక్షతే
న హయ అతప్త తపా మూఢః కరియాఫలమ అవాప్యతే
2 పరజాపతిర ఇథం సర్వం తపసైవాసృజత పరభుః
తదైవ వేథాన ఋషయస తపసా పరతిపేథిరే
3 తపసొ హయ ఆనుపూర్వ్యేణ ఫలమూలానిలాశనాః
తరీఁల లొకాంస తపసా సిథ్ధాః పశ్యన్తి సుసమాహితాః
4 ఔషధాన్య అగథాథీని తిస్రొ విథ్యాశ చ సంస్కృతాః
తపసైవ హి సిధ్యన్తి తపొ మూలం హి సాధనమ
5 యథ థురాపం థురామ్నాయం థురాధర్షం థురుత్సహమ
సర్వం తత తపసా శక్యం తపొ హి థురతిక్రమమ
6 సురాపొ ఽసంమతాథాయీ భరూణహా గురుతల్పగః
తపసైవ సుతప్తేన నరః పాపాథ విముచ్యతే
7 తపసొ బహురూపస్య తైస తైర థవారైః పరవర్తతః
నివృత్త్యా వర్తమానస్య తపొ నానశనాత పరమ
8 అహింసా సత్యవచనం థానమ ఇన్థ్రియనిగ్రహః
ఏతేభ్యొ హి మహారాజ తపొ నానశనాత పరమ
9 న థుష్కరతరం థానాన నాతిమాతరమ ఆశ్రమః
తరైవిథ్యేభ్యః పరం నాస్తి సంన్యాసః పరమం తపః
10 ఇన్థ్రియాణీహ రక్షన్తి ధనధాన్యాభిగుప్తయే
తస్మాథ అర్దే చ ధర్మే చ తపొ నానశనాత పరమ
11 ఋషయః పితరొ థేవా మనుష్యా మృగసత్తమాః
యాని చాన్యాని భూతాని సదావరాణి చరాణి చ
12 తపః పరాయణాః సర్వే సిధ్యన్తి తపసా చ తే
ఇత్య ఏవం తపసా థేవా మహత్త్వం చాప్య అవాప్నువన
13 ఇమానీష్ట విభాగాని ఫలాని తపసా సథా
తపసా శక్యతే పరాప్తుం థేవత్వమ అపి నిశ్చయాత