శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 154)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
సవాధ్యాయకృతయత్నస్య బరాహ్మణస్య పితామహ
ధర్మకామస్య ధర్మాత్మన కిం ను శరేయ ఇహొచ్యతే
2 బహుధా ధర్శనే లొకే శరేయొ యథ ఇహ మన్యసే
అస్మిఁల లొకే పరే చైవ తన మే బరూహి పితామహ
3 మహాన అయం ధర్మపదొ బహుశాఖశ చ భారత
కిం సవిథ ఏవేహ ధర్మాణామ అనుష్ఠేయతమం మతమ
4 ధర్మస్య మహతొ రాజన బహుశాఖస్య తత్త్వతః
యన మూలం పరమం తాత తత సర్వం బరూహ్య అతన్థ్రితః
5 [భ]
హన్త తే కదయిష్యామి యేన శరేయః పరపత్స్యసే
పీత్వామృతమ ఇవ పరాజ్ఞొ జఞానతృప్తొ భవిష్యసి
6 ధర్మస్య విధయొ నైకే తే తే పరొక్తా మహర్షిభిః
సవం సవం విజ్ఞానమ ఆశ్రిత్య థమస తేషాం పరాయణమ
7 థమం నిఃశ్రేయసం పరాహుర వృథ్ధా నిశ్చయథర్శినః
బరాహ్మణస్య విశేషేణ థమొ ధర్మః సనాతనః
8 నాథాన్తస్య కరియా సిథ్ధిర యదావథ ఉపలభ్యతే
థమొ థానం తదా యజ్ఞాన అధీతం చాతివర్తతే
9 థమస తేజొ వర్ధయతి పవిత్రం చ థమః పరమ
విపాప్మా తేజసా యుక్తః పురుషొ విన్థతే మహత
10 థమేన సథృశం ధర్మం నాన్యం లొకేషు శుశ్రుమ
థమొ హి పరమొ లొకే పరశస్తః సర్వధర్మిణామ
11 పరేత్య చాపి మనుష్యేన్థ్ర పరమం విన్థతే సుఖమ
థమేన హి సమాయుక్తొ మహాన్తం ధర్మమ అశ్నుతే
12 సుఖం థాన్తః పరస్వపితి సుఖం చ పరతిబుధ్యతే
సుఖం పర్యేతి లొకాంశ చ మనశ చాస్య పరసీథతి
13 అథాన్తః పురుషః కలేశమ అభీక్ష్ణం పరతిపథ్యతే
అనర్దాంశ చ బహూన అన్యాన పరసృజత్య ఆత్మథొషజాన
14 ఆశ్రమేషు చతుర్ష్వ ఆహుర థమమ ఏవొత్తమం వరతమ
తస్య లిఙ్గాని వక్ష్యామి యేషాం సముథయొ థమః
15 కషమా ధృతిర అహింసా చ సమతా సత్యమ ఆర్జవమ
ఇన్థ్రియావజయొ థాక్ష్యం మార్థవం హరీర అచాపలమ
16 అకార్పణ్యమ అసంరమ్భః సంతొషః పరియవాథితా
అవివిత్సానసూయా చాప్య ఏషాం సముథయొ థమః
17 గురు పూజా చ కౌరవ్య థయా భూతేష్వ అపైశునమ
జనవాథొ ఽమృషా వాథః సతుతినిన్థా వివర్జనమ
18 కామః కరొధశ చ లొభశ చ థర్పః సతమ్భొ వికత్దనమ
మొహ ఈర్ష్యావమానశ చేత్య ఏతథ థాన్తొ న సేవతే
19 అనిన్థితొ హయ అకామాత్మాదాల్పేచ్ఛొ ఽదానసూయకః
సముథ్రకల్పః స నరొ న కథా చన పూర్యతే
20 అహం తవయి మమ తవం చ మయి తే తేషు చాప్య అహమ
పూర్వసంబన్ధిసంయొగాన నైతథ థాన్తొ నిషేవతే
21 సర్వా గరామ్యాస తదారణ్యా యాశ చ లొకే పరవృత్తయః
నిన్థాం చైవ పరశంసాం చ యొ నాశ్రయతి ముచ్యతే
22 మైత్రొ ఽద శీలసంపన్నః సుసహాయ పరశ చ యః
ముక్తశ చ వివిధైః సఙ్గైస తస్య పరేత్య మహత ఫలమ
23 సువృత్తః శీలసంపన్నః పరసన్నాత్మాత్మవిథ బుధః
పరాప్యేహ లొకే సత్కారం సుగతిం పరతిపథ్యతే
24 కర్మ యచ ఛుభమ ఏవేహ సథ్భిర ఆచరితం చ యత
తథ ఏవ జఞానయుక్తస్య మునేర ధర్మొ న హీయతే
25 నిష్క్రమ్య వనమ ఆస్దాయ జఞానయుక్తొ జితేన్థ్రియః
కాలాకాఙ్క్షీ చరన్న ఏవం బరహ్మభూయాయ కల్పతే
26 అభయం యస్య భూతేభ్యొ భూతానామ అభయం యతః
తస్య థేహాథ విముక్తస్య భయం నాస్తి కుతశ చన
27 అవాచినొతి కర్మాణి న చ సంప్రచినొతి హ
సమః సర్వేషు భూతేషు మైత్రాయణ గతిశ చరేత
28 శకునీనామ ఇవాకాశే జలే వారి చరస్య వా
యదాగతిర న థృశ్యేత తదా తస్య న సంశయః
29 గృహాన ఉత్సృజ్య యొ రాజన మొక్షమ ఏవాభిపథ్యతే
లొకాస తేజొమయాస తస్య కల్పన్తే శాశ్వతీః సమాః
30 సంన్యస్య సర్వకర్మాణి సంన్యస్య విధివత తపః
సంన్యస్య వివిధా విథ్యాః సర్వం సంన్యస్య చైవ హ
31 కామేషు చాప్య అనావృత్తః పరసన్నాత్మాత్మవిచ ఛుచిః
పరాప్యేహ లొకే సత్కారం సవర్గం సమభిపథ్యతే
32 యచ చ పైతామహం సదానం బరహ్మరాశి సముథ్భవమ
గుహాయాం పిహితం నిత్యం తథ థమేనాభిపథ్యతే
33 జఞానారామస్య బుథ్ధస్య సర్వభూతావిరొధినః
నావృత్తి భయమ అస్తీహ పరలొకే భయం కుతః
34 ఏక ఏవ థమే థొషొ థవితీయొ నొపపథ్యతే
యథ ఏనం కషమయా యుక్తమ అశక్తం మన్యతే జనః
35 ఏతస్య తు మహాప్రాజ్ఞ థొషస్య సుమహాన గుణః
కషమాయాం విపులా లొకాః సులభా హి సహిష్ణునా
36 థాన్తస్య కిమ అరణ్యేన తదాథాన్తస్య భారత
యత్రైవ హి వసేథ థాన్తస తథ అరణ్యం స ఆశ్రమః
37 [వ]
ఏతథ భీష్మస్య వచనం శరుత్వా రాజా యుధిష్ఠిరః
అమృతేనేవ సంతృప్తః పరహృష్టః సమపథ్యత
38 పునశ చ పరిపప్రచ్ఛ భీష్మం ధర్మభృతాం వరమ
తపః పరతి స చొవాచ తస్మై సర్వం కురూథ్వహ