శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 153

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 153)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
అనర్దానామ అధిష్ఠానమ ఉక్తొ లొభః పితామహ
అజ్ఞానమ అపి వై తాత శరొతుమ ఇచ్ఛామి తత్త్వతః
2 [భ]
కరొతి పాపం యొ ఽజఞానాన నాత్మనొ వేత్తి చ కషమమ
పరథ్వేష్టి సాధువృత్తాంశ చ స లొకస్యైతి వాచ్యతామ
3 అజ్ఞానాన నిరయం యాతి తదాజ్ఞానేన థుర్గతిమ
అజ్ఞానాత కలేశమ ఆప్నొతి తదాపత్సు నిమజ్జతి
4 [య]
అజ్ఞానస్య పరవృత్తిం చ సదానం వృథ్ధిం కషయొథయౌ
మూలం యొగం గతిం కాలం కారణం హేతుమ ఏవ చ
5 శరొతుమ ఇచ్ఛామి తత్త్వేన యదావథ ఇహ పార్దివ
అజ్ఞానప్రభవం హీథం యథ థుఃఖమ ఉపలభ్యతే
6 [భ]
రాగొ థవేషస తదా మొహొ హర్షః శొకొ ఽభిమానితా
కామః కరొధశ చ థర్పశ చ తన్థ్రీర ఆలస్యమ ఏవ చ
7 ఇచ్ఛా థవేషస తదా తాపః పరవృథ్ధ్య ఉపతాపితా
అజ్ఞానమ ఏతన నిర్థిష్టం పాపానాం చైవ యాః కరియాః
8 ఏతయా యా పరవృత్తిశ చ వృథ్ధ్యాథీన యాంశ చ పృచ్ఛసి
విస్తరేణ మహాబాహొ శృణు తచ చ విశాం పతే
9 ఉభావ ఏతౌ సమఫలౌ సమథొషౌ చ భారత
అజ్ఞానం చాతిలొభశ చాప్య ఏకం జానీహి పార్దివ
10 లొభప్రభవమ అజ్ఞానం వృథ్ధం భూయః పరవర్ధతే
సదానే సదానం కషయే కషైణ్యమ ఉపైతి వివిధాం గతిమ
11 మూలం లొభస్య మహతః కాలాత్మ గతిర ఏవ చ
ఛిన్నే ఽచఛిన్నే తదా లొభే కారణం కాల ఏవ హి
12 తస్యాజ్ఞానాత తు లొభొ హి లొభాథ అజ్ఞానమ ఏవ చ
సర్వే థొషాస తదా లొభాత తస్మాల లొభం వివర్జయేత
13 జనకొ యువనాశ్వశ చ వృషాథర్భిః పరసేనజిత
లొభక్షయాథ థివం పరాప్తాస తదైవాన్యే జనాధిపాః
14 పరత్యక్షం తు కురుశ్రేష్ఠ తయజ లొభమ ఇహాత్మనా
తయక్త్వా లొభం సుఖం లొకే పరేత్య చానుచరిష్యసి