శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 152

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 152)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
పాపస్య యథ అధిష్ఠానం యతః పాపం పరవర్తతే
ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం జఞాతుం తత్త్వేన భరతర్షభ
2 [భ]
పాపస్య యథ అధిష్ఠానం తచ ఛృణుష్వ నరాధిప
ఏకొ లొభొ మహాగ్రాహొ లొభాత పాపం పరవర్తతే
3 అతః పాపమ అధర్మశ చ తదా థుఃఖమ అనుత్తమమ
నికృత్యా మూలమ ఏతథ ధి యేన పాపకృతొ జనాః
4 లొభాత కరొధః పరభవతి లొభాత కామః పరవర్తతే
లొభాన మొహశ చ మాయా చ మానస్తమ్భః పరాసుతా
5 అక్షమా హరీపరిత్యాగః శరీనాశొ ధర్మసంక్షయః
అభిధ్యా పరజ్ఞతా చైవ సర్వం లొభాత పరవర్తతే
6 అన్యాయశ చావితర్కశ చ వికర్మసు చ యాః కరియాః
కూటవిథ్యాథయశ చైవ రూపైశ్వర్యమథస తదా
7 సర్వభూతేష్వ అవిశ్వాసః సర్వభూతేష్వ అనార్జవమ
సర్వభూతేష్వ అభిథ్రొహః సర్వభూతేష్వ అయుక్తతా
హరణం పరవిత్తానాం పరథారాభిమర్శనమ
8 వాగ వేగొ మానసొ వేగొ నిన్థా వేగస తదైవ చ
ఉపస్దొథరయొర వేగొ మృత్యువేగశ చ థారుణః
9 ఈర్ష్యా వేగశ చ బలవాన మిద్యా వేగశ చ థుస్త్యజః
రసవేగశ చ థుర్వారః శరొత్రవేగశ చ థుఃసహః
10 కుత్సా వికత్దా మాత్సర్యం పాపం థుష్కరకారితా
సాహసానాం చ సర్వేషామ అకార్యాణాం కరియాస తదా
11 జాతౌ బాల్యే ఽద కౌమారే యౌవనే చాపి మానవః
న సంత్యజత్య ఆత్మకర్మ యన న జీర్యతి జీర్యతః
12 యొ న పూరయితుం శక్యొ లొభః పరాప్త్యా కురూథ్వహ
నిత్యం గమ్భీరతొయాభిర ఆపగాభిర ఇవొథధిః
న పరహృష్యతి లాభైర యొ యశ చ కామైర న తృప్యతి
13 యొ న థేవైర న గన్ధర్వైర నాసురైర న మహొరగైః
జఞాయతే నృప తత్త్వేన సర్వైర భూతగణైస తదా
స లొభః సహ మొహేన విజేతవ్యొ జితాత్మనా
14 థమ్భొ థరొహశ చ నిన్థా చ పైశున్యం మత్సరస తదా
భవన్త్య ఏతాని కౌరవ్య లుబ్ధానామ అకృతాత్మనామ
15 సుమహాన్త్య అపి శాస్త్రాణి ధారయన్తి బహుశ్రుతాః
ఛేత్తారః సంశయానాం చ కలిశ్యన్తీహాల్ప బుథ్ధయః
16 థవేషక్రొధప్రసక్తాశ చ శిష్టాచార బహిష్కృతాః
అన్తః కషురా వాన మధురాః కూపాశ ఛన్నాస తృణైర ఇవ
ధర్మవైతంసికాః కషుథ్రా ముష్ణన్తి ధవజినొ జగత
17 కుర్వతే చ బహూన మార్గాంస తాంస తాన హేతుబలాశ్రితాః
సర్వం మార్గం విలుమ్పన్తి లొభాజ్ఞానేషు నిష్ఠితాః
18 ధర్మస్యాహ్రియమాణస్య లొభగ్రస్తైర థురాత్మభిః
యాయా విక్రియతే సంస్దా తతః సాభిప్రపథ్యతే
19 థర్పః కరొధొ మథః సవప్నొ హర్షః శొకొ ఽతిమానితా
తత ఏవ హి కౌరవ్య థృశ్యన్తే లుబ్ధ బుథ్ధిషు
ఏతాన అశిష్టాన బుధ్యస్వ నిత్యం లొభసమన్వితాన
20 శిష్టాంస తు పరిపృచ్ఛేదా యాన వక్ష్యామి శుచివ్రతాన
యేషు వృత్తి భయం నాస్తి పరలొకభయం న చ
21 నామిషేషు పరసఙ్గొ ఽసతి న పరియేష్వ అప్రియేషు చ
శిష్టాచారః పరియొ యేషు థమొ యేషు పరతిష్ఠితః
22 సుఖం థుఃఖం పరం యేషాం సత్యం యేషాం పరాయణమ
థాతారొ న గృహీతారొ థయావన్తస తదైవ చ
23 పితృథేవాతిదేయాశ చ నిత్యొథ్యుక్తాస తదైవ చ
సర్వొపకారిణొ ధీరాః సర్వధర్మానుపాలకాః
24 సర్వభూతహితాశ చైవ సర్వథేయాశ చ భారత
న తే చాలయితుం శక్యా ధర్మవ్యాపార పారగాః
25 న తేషాం భిథ్యతే వృత్తం యత పురా సాధుభిః కృతమ
న తరాసినొ న చపలా న రౌథ్రాః సత్పదే సదితాః
26 తే సేవ్యాః సాధుభిర నిత్యం యేష్వ అహింసా పరతిష్ఠితా
కామక్రొధవ్యపేతా యే నిర్మమా నిరహంకృతాః
సువ్రతాః సదిరమర్యాథాస తాన ఉపాస్స్వ చ పృచ్ఛ చ
27 న గవార్దం యశొఽరదం వా ధర్మస తేషాం యుధిష్ఠిర
అవశ్య కార్య ఇత్య ఏవ శరీరస్య కరియాస తదా
28 న భయం కరొధచాపల్యం న శొకస తేషు విథ్యతే
న ధర్మధ్వజినశ చైవ న గుహ్యం కిం చిథ ఆస్దితాః
29 యేష్వ అలొభస తదామొహొ యే చ సత్యార్జవే రతాః
తేషు కౌన్తేయ రజ్యేదా యేష్వ అతన్థ్రీ కృతం మనః
30 యే న హృష్యన్తి లాభేషు నాలాభేషు వయదన్తి చ
నిర్మమా నిరహంకారాః సత్త్వస్దాః సమథర్శినః
31 లాభాలాభౌ సుఖథుఃఖే చ తాత; పరియాప్రియే మరణం జీవితం చ
సమాని యేషాం సదిరవిక్రమాణాం; బుథ్ధాత్మనాం సత్త్వమ అవస్దితానామ
32 సుఖప్రియైస తాన సుమహాప్రతాపాన; యత్తొ ఽపరమత్తశ చ సమర్దయేదాః
థైవాత సర్వే గుణవన్తొ భవన్తి; శుభాశుభా వాక పరలాపా యదైవ