శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 151

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 151)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
ఏవమ ఉక్త్వా తు రాజేన్థ్ర శల్మలిం బరహ్మవిత్తమః
నారథః పవనే సర్వం శల్మలేర వాక్యమ అబ్రవీత
2 హిమవత్పృష్ఠజః కశ చిచ ఛల్మలిః పరివారవాన
బృహన మూలొ బృహచ ఛాఖః స తవాం వాయొ ఽవమన్యతే
3 బహూన్య ఆక్షేప యుక్తాని తవామ ఆహ వచనాని సః
న యుక్తాని మయా వాయొ తాని వక్తుం తవయి పరభొ
4 జానామి తవామ అహం వాయొ సర్వప్రాణభృతాం వరమ
వరిష్ఠం చ గరిష్ఠం చ కరొధే వైవస్వతం యదా
5 ఏవం తు వచనం శరుత్వా నారథస్య సమీరణః
శల్మలిం తమ ఉపాగమ్య కరుథ్ధొ వచనమ అబ్రవీత
6 శల్మలే నారథే యత తత తవయొక్తం మథ విగర్హణమ
అహం వాయుః పరభావం తే థర్శయామ్య ఆత్మనొ బలమ
7 నాహం తవా నాభిజానామి విథితశ చాసి మే థరుమ
పితామహః పరజా సర్గే తవయి విశ్రాన్తవాన పరభుః
8 తస్య విశ్రమణాథ ఏవ పరసాథొ యః కృతస తవ
రక్ష్యసే తేన థుర్బుథ్ధే నాత్మ వీర్యాథ థరుమాధమ
9 యన మా తవమ అవజానీషే యదాన్యం పరాకృతం తదా
థర్శయామ్య ఏష ఆత్మానం యదా మామ అవభొత్స్యసే
10 ఏవమ ఉక్తస తతః పరాహ శల్మలిః పరహసన్న ఇవ
పవనత్వం వనే కరుథ్ధొ థర్శయాత్మానమ ఆత్మనా
11 మయి వై తయజ్యతాం కరొధః కిం మే కరుథ్ధః కరిష్యసి
న తే బిభేమి పవనయథ్య అపి తవం సవయంప్రభుః
12 ఇత్య ఏవమ ఉక్తః పవనః శవ ఇత్య ఏవాబ్రవీథ వచః
థర్శయిష్యామి తే తేజస తతొ రాత్రిర ఉపాగమత
13 అద నిశ్చిత్య మనసా శల్మలిర వాతకారితమ
పశ్యమానస తథాత్మానమ అసమం మాతరిశ్వనః
14 నారథే యన మయా పరొక్తం పవనం పరతి తన మృషా
అసమర్దొ హయ అహం వాయొర బలేన బలవాన హి సః
15 మారుతొ బలవాన నిత్యం యదైనం నారథొ ఽబరవీత
అహం హి థుర్బలొ ఽనయేభ్యొ వృక్షేభ్యొ నాత్ర సంశయః
16 కిం తు బుథ్ధ్యా సమొ నాస్తి మమ కశ చిథ వనస్పతిః
తథ అహం బుథ్ధిమ ఆస్దాయ భయం మొక్ష్యే సమీరణాత
17 యథి తాం బుథ్ధిమ ఆస్దాయ చరేయుః పర్ణినొ వనే
అరిష్టాః సయుః సథా కరుథ్ధాత పవనాన నాత్ర సంశయః
18 తే ఽతర బాలా న జానన్తి యదా నైనాన సమీరణః
సమీరయేత సంక్రుథ్ధొ యదా జానామ్య అహం తదా
19 తతొ నిశ్చిత్య మనసా శల్మలిః కషుభితస తథా
శాఖాః సకన్ధాన పరశాఖాశ చ సవయమ ఏవ వయశాతయత
20 స పరిత్యజ్య శాఖాశ చ పత్రాణి కుసుమాని చ
పరభాతే వాయుమ ఆయాన్తం పరత్యైక్షత వనస్పతిః
21 తతః కరుథ్ధః శవసన వాయుః పాతయన వై మహాథ్రుమాన
ఆజగామాద తం థేశం సదితొ యత్ర స శల్మలిః
22 తం హీనపర్ణం పతితాగ్ర శాఖం; విశీర్ణపుష్పం పరసమీక్ష్య వాయుః
ఉవాచ వాక్యం సమయమాన ఏనం; ముథా యుతం శల్మలిం రుగ్ణశాఖమ
23 అహమ అప్య ఏవమ ఏవ తవాం కుర్వాణః శల్మలే రుషా
ఆత్మనా యత్కృతం కృత్స్నం శాఖానామ అపకర్షణమ
24 హీనపుష్పాగ్ర శాఖస తవం శీర్ణాఙ్కుర పలాశవాన
ఆత్మథుర్మన్త్రితేనేహ మథ్వీర్యవశగొ ఽభవః
25 ఏతచ ఛరుత్వా వచొ వాయొః శల్మలిర వరీడితస తథా
అతప్యత వచః సమృత్వా నారథొ యత తథ అబ్రవీత
26 ఏవం యొ రాజశార్థూల థుర్బలః సన బలీయసా
వైరమ ఆసజ్జతే బాలస తప్యతే శల్మలిర యదా
27 తస్మాథ వైరం న కుర్వీత థుర్బలొ బలవత్తరైః
శొచేథ ధి వైరం కుర్వాణొ యదా వై శల్మలిస తదా
28 న హి వైరం మహాత్మానొ వివృణ్వన్త్య అపకారిషు
శనైః శనైర మహారాజ థర్శయన్తి సమ తే బలమ
29 వైరం న కుర్వీత నరొ థుర్బుథ్ధిర బుథ్ధిజీవినా
బుథ్ధిర బుథ్ధిమతొ యాతి తూలేష్వ ఇవ హుతాశనః
30 న హి బుథ్ధ్యా సమం కిం చిథ విథ్యతే పురుషే నృప
తదా బలేన రాజేన్థ్ర న సమొ ఽసతీతి చిన్తయేత
31 తస్మాత కషమేత బాలాయ జడాయ బధిరాయ చ
బలాధికాయ రాజేన్థ్ర తథ థృష్టం తవయి శత్రుహన
32 అక్షౌహిణ్యొ థశైకా చ సప్త చైవ మహాథ్యుతే
బలేన న సమా రాజన్న అర్జునస్య మహాత్మనః
33 హతాస తాశ చైవ భగ్నాశ చ పాణ్డవేన యశస్వినా
చరతా బలమ ఆస్దాయ పాకశాసనినా మృధే
34 ఉక్తాస తే రాజధర్మాశ చ ఆపథ ధర్మాశ చ భారత
విస్తరేణ మహారాజ కిం భూయః పరబ్రవీమి తే