శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 150

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 150)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
సంవాథం భరతశ్రేష్ఠ శల్మలేః పవనస్య చ
2 హిమవన్తం సమాసాథ్య మహాన ఆసీథ వనస్పతిః
వర్షపూగాభిసంవృథ్ధః శాఖా సకన్ధపలాశవాన
3 తత్ర సమ మత్తా మాతఙ్గా ధర్మార్తాః శరమకర్శితాః
విశ్రమన్తి మహాబాహొ తదాన్యా మృగజాతయః
4 నల్వ మాత్రపరీణాహొ ఘనచ ఛాయొ వనస్పతిః
శుకశారిక సంఘుష్టః ఫలవాన పుష్పవాన అపి
5 సార్దికా వణిజశ చాపి తాపసాశ చ వనౌకసః
వసన్తి వాసాన మార్గస్దాః సురమ్యే తరుసత్తమే
6 తస్యా తా విపులాః శాఖా థృష్ట్వా సకన్ధాంశ చ సర్వతః
అభిగమ్యాబ్రవీథ ఏనం నారథొ భరతర్షభ
7 అహొ ను రమణీయస తవమ అహొ చాసి మనొరమః
పరీయామహే తవయా నిత్యం తరుప్రవర శల్మలే
8 సథైవ శకునాస తాత మృగాశ చాధస తదా గజాః
వసన్తి తవ సంహృష్టా మనొహరతరాస తదా
9 తవ శాఖా మహాశాఖ సకన్ధం చ విపులం తదా
న వై పరభగ్నాన పశ్యామి మారుతేన కదం చన
10 కిం ను తే మారుతస తాత పరీతిమాన అద వా సుహృత
తవాం రక్షతి సథా యేన వనే ఽసమిన పవనొ ధరువమ
11 వివాన హి పవనః సదానాథ వృక్షాన ఉచ్చావచాన అపి
పర్వతానాం చ శిఖరాణ్య ఆచాలయతి వేగవాన
12 శొషయత్య ఏవ పాతాలం వివాన గన్ధవహః శుచిః
హరథాంశ చ సరితశ చైవ సాగరాంశ చ తదైవ హ
13 తవాం సంరక్షేత పవనః సఖిత్వేన న సంశయః
తస్మాథ బహల శాఖొ ఽసి పర్ణవాన పుష్పవాన అపి
14 ఇథం చ రమణీయం తే పరతిభాతి వనస్పతే
యథ ఇమే విహగాస తాత రమన్తే ముథితాస తవయి
15 ఏషాం పృదక సమస్తానాం శరూయతే మధురః సవరః
పుష్పసంమొథనే కాలే వాశతాం సుమనొహరమ
16 తదేమే ముథితా నాగాః సవయూదకులశొభినః
ధర్మార్తాస తవాం సమాసాథ్య సుఖం విన్థన్తి శల్మలే
17 తదైవ మృగజాతీభిర అన్యాభిర ఉపశొభసే
తదా సార్దాధివాసైశ చ శొభసే మేరువథ థరుమ
18 బరాహ్మణైశ చ తపఃసిథ్ధైస తాపసైః శరమణైర అపి
తరివిష్టపసమం మన్యే తవాయతనమ ఏవ హ
19 బన్ధుత్వాథ అద వా సఖ్యాచ ఛల్మలే నాత్ర సంశయః
పాలయత్య ఏవ సతతం భీమః సర్వత్ర గొఽనిలః
20 నయగ భావం పరమం వాయొః శల్మలే తవమ ఉపాగతః
తవాహమ అస్మీతి సథా యేన రక్షతి మారుతః
21 న తం పశ్యామ్య అహం వృక్షం పర్వతం వాపి తం థృఢమ
యొ న వాయుబలాథ భగ్నః పృదివ్యామ ఇతి మే మతిః
22 తవం పునః కారణైర నూనం శల్మలే రక్ష్యసే సథా
వాయునా సపరీవారస తేన తిష్ఠస్య అసంశయమ
23 [షల్మలి]
న మే వాయుః సఖా బరహ్మన న బన్ధుర న చ మే సుహృత
పరమేష్ఠీ తదా నైవ యేన రక్షతి మానిలః
24 మమ తేజొబలం వాయొర భీమమ అపి హి నారథ
కలామ అష్టాథశీం పరాణైర న మే పరాప్నొతి మారుతః
25 ఆగచ్ఛన పరమొ వాయుర మయా విష్టమ్భితొ బలాత
రుజన థరుమాన పర్వతాంశ చ యచ చాన్యథ అపి కిం చన
26 స మయా బహుశొ భగ్నః పరభఞ్జన వై పరభఞ్జనః
తస్మాన న బిభ్యే థేవర్షే కరుథ్ధాథ అపి సమీరణాత
27 [న]
శల్మలే విపరీతం తే థర్శనం నాత్ర సంశయః
న హి వాయొర బలేనాస్తి భూతం తుల్యబలం కవ చిత
28 ఇన్థ్రొ యమొ వైశ్రవణొ వరుణశ చ జలేశ్వరః
న తే ఽపి తుల్యా మరుతః కిం పునస తవం వనస్పతే
29 యథ ధి కిం చిథ ఇహ పరాణి శల్మలే చేష్టతే భువి
సర్వత్ర భగవాన వాయుశ చేష్టా పరాణకరః పరభుః
30 ఏష చేష్టయతే సమ్యక పరాణినః సమ్యగ ఆయతః
అసమ్యగ ఆయతొ భూయశ చేష్టతే వికృతొ నృషు
31 స తవమ ఏవంవిధం వాయుం సర్వసత్త్వభృతాం వరమ
న పూజయసి పూజ్యం తం కిమ అన్యథ బుథ్ధిలాఘవాత
32 అసారశ చాసి థుర్బుథ్ధే కేవలం బహు భాషసే
కరొధాథిభిర అవచ్ఛన్నొ మిద్యా వథసి శల్మలే
33 మమ రొషః సముత్పన్నస తవయ్య ఏవం సంప్రభాషతి
బరవీమ్య ఏష సవయం వాయొస తవ థుర్భాషితం బహు
34 చన్థనైః సపన్థనైః శాలైః సరలైర థేవథారుభిః
వేతసైర బన్ధనైశ చాపి యే చాన్యే బలవత్తరాః
35 తైశ చాపి నైవం థుర్బుథ్ధే కషిప్తొ వాయుః కృతాత్మభిః
తే హి జానన్తి వాయొశ చ బలమ ఆత్మన ఏవ చ
36 తస్మాత తే వై నమస్యన్తి శవసనం థరుమసత్తమాః
తవం తు మొహాన న జానీషే వాయొర బలమ అనన్తకమ