శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 144

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 144)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
తతొ గతే శాకునికే కపొతీ పరాహ థుఃఖితా
సంస్మృత్య భర్తారమ అదొ రుథతీ శొకమూర్ఛితా
2 నాహం తే విప్రియం కాన్త కథా చిథ అపి సంస్మరే
సర్వా వై విధవా నారీ బహుపుత్రాపి ఖేచర
శొచ్యా భవతి బన్ధూనాం పతిహీనా మనస్వినీ
3 లాలితాహం తవయా నిత్యం బహుమానాచ చ సాన్త్వితా
వచనైర మధురైః సనిగ్ధైర అసకృత సుమనొహరైః
4 కన్థరేషు చ శైలానాం నథీనాం నిర్ఝరేషు చ
థరుమాగ్రేషు చ రమ్యేషు రమితాహం తవయా పరియ
5 ఆకాశగమనే చైవ సుఖితాహం తవయా సుఖమ
విహృతాస్మి తవయా కాన్త తన మే నాథ్యాస్తి కిం చన
6 మితం థథాతి హి పితా మితం మాతా మితం సుతః
అమితస్య తు థాతారం భర్తారం కా న పూజయేత
7 నాస్తి భర్తృసమొ నాదొ న చ భర్తృసమం సుఖమ
విసృజ్య ధనసర్వస్వం భర్తా వై శరణం సత్రియాః
8 న కార్యమ ఇహ మే నాద జీవితేన తవయా వినా
పతిహీనాపి కా నారీ సతీ జీవితుమ ఉత్సహేత
9 ఏవం విలప్య బహుధా కరుణం సా సుథుఃఖితా
పతివ్రతా సంప్రథీప్తం పరవివేశ హుతాశనమ
10 తతశ చిత్రామ్బర ధరం భర్తారం సాన్వపశ్యత
విమానస్దం సుకృతిభిః పూజ్యమానం మహాత్మభిః
11 చిత్రమాల్యామ్బరధరం సర్వాభరణభూషితమ
విమానశక్త కొటీభిర ఆవృతం పుణ్యకీర్తిభిః
12 తతః సవర్గగతః పక్షీ భార్యయా సహ సంగతః
కర్మణా పూజితస తేన రేమే తత్ర సభార్యయా