శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 145

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 145)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
విమానస్దౌ తు తౌ రాజఁల లుబ్ధకొ వై థథర్శ హ
థృష్ట్వా తౌ థమ్పతీ థుఃఖాథ అచిన్తయత సథ గతిమ
2 కీథృశేనేహ తపసా గచ్ఛేయం పరమాం గతిమ
ఇతి బుథ్ధ్యా వినిశ్చిత్య గమనాయొపచక్రమే
3 మహాప్రస్దానమ ఆశ్రిత్య లుబ్ధకః పక్షిజీవనః
నిశ్చేష్టొ మారుతాహారొ నిర్మమః సవర్గకాఙ్క్షయా
4 తతొ ఽపశ్యత సువిస్తీర్ణం హృథ్యం పథ్మవిభూషితమ
నానాథ్విజ గణాకీర్ణం సరః శీతజలం శుభమ
పిపాసార్దొ ఽపి తథ థృష్ట్వా తృప్తః సయాన నాత్ర సంశయః
5 ఉపవాసకృశొ ఽతయర్దం స తు పార్దివ లుబ్ధకః
ఉపసర్పత సంహృష్టః శవాపథాధ్యుషితం వనమ
6 మహాన్తం నిశ్చయం కృత్వా లుబ్ధకః పరవివేశ హ
పరవిశన్న ఏవ చ వనం నిగృహీతః స కణ్టకైః
7 స కణ్టక విభుగ్నాఙ్గొ లొహితార్థ్రీకృతచ్ఛవిః
బభ్రామ తస్మిన విజనే నానామృగసమాకులే
8 తతొ థరుమాణాం మహతాం పవనేన వనే తథా
ఉథతిష్ఠత సంఘర్షాత సుమహాన హవ్యవాహనః
9 తథ వనం వృష్క సంకీర్ణం లతా విటప సంకులమ
థథాహ పావకః కరుథ్ధొ యుగాన్తాగ్నిసమప్రభః
10 స జవాలైః పవనొథ్ధూతైర విస్ఫులిఙ్గైః సమన్వితః
థథాహ తథ వనం ఘొరం మృగపక్షిసమాకులమ
11 తతః స థేహమొక్షార్దం సంప్రహృష్టేన చేతసా
అభ్యధావత సంవృథ్ధం పావకం లుబ్ధకస తథా
12 తతస తేనాగ్నినా థగ్ధొ లుబ్ధకొ నష్టకిల్బిషః
జగామ పరమాం సిథ్ధిం తథా భరతసత్తమ
13 తతః సవర్గస్దమ ఆత్మానం సొ ఽపశ్యథ విగతజ్వరః
యక్షగన్ధర్వసిథ్ధానాం మధ్యే భరాజన్తమ ఇన్థ్రవత
14 ఏవం ఖలు కపొతశ చ కపొతీ చ పతివ్రతా
లుబ్ధకేన సహ సవర్గం గతాః పుణ్యేన కర్మణా
15 యాపి చైవం విధా నారీ భర్తారమ అనువర్తతే
విరాజతే హి సా కషిప్రం కపొతీవ థివి సదితాః
16 ఏవమ ఏతత పురావృత్తం లుబ్ధకస్య మహాత్మనః
కపొతస్య చ ధర్మిష్ఠా గతిః పుణ్యేన కర్మణా
17 యశ చేథం శృణుయాన నిత్యం యశ చేథం పరికీర్తయేత
నాశుభం విథ్యతే తస్య మనసాపి పరమాథ్యతః
18 యుధిష్ఠిర మహాన ఏష ధర్మొ ధర్మభృతాం వర
గొఘ్నేష్వ అపి భవేథ అస్మిన నిష్కృతిః పాపకర్మణః
నిష్కృతిర న భవేత తస్మిన యొ హన్యాచ ఛరణాగతమ