శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 143

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 143)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
తతస తం లుబ్ధకః పశ్యన కృపయాభిపరిప్లుతః
కపొతమ అగ్నౌ పతితం వాక్యం పునర ఉవాచ హ
2 కిమ ఈథృశం నృశంసేన మయా కృతమ అబుథ్ధినా
భవిష్యతి హి మే నిత్యం పాతకం హృథి జీవతః
3 స వినిన్థన్న అదాత్మానం పునః పునర ఉవాచ హ
ధిన మామ అస్తు సుథుర్బుథ్ధిం సథా నికృతినిశ్చయమ
శుభం కర్మ పరిత్యజ్య యొ ఽహం శకునిలుబ్ధకః
4 నృశంసస్య మమాథ్యాయం పరత్యాథేశొ న సంశయః
థత్తః సవమాంసం థథతా కపొతేన మహాత్మనా
5 సొ ఽహం తయక్ష్యే పరియాన పరాణాన పుత్రథారం విసృజ్య చ
ఉపథిష్టొ హి మే ధర్మః కపొతేనాతిధర్మిణా
6 అథ్య పరభృతి థేహం సవం సర్వభొగైర వివర్జితమ
యదా సవల్పం జలం గరీష్మే శొషయిష్యామ్య అహం తదా
7 కషుత్పిపాసాతప సహః కృశొ ధమని సంతతః
ఉపవాసైర బహువిధైశ చరిష్యే పారలౌకికమ
8 అహొ థేహప్రథానేన థర్శితాతిది పూజనా
తస్మాథ ధర్మం చరిష్యామి ధర్మొ హి పరమా గతిః
థృష్టొ హి ధర్మొ ధర్మిష్ఠైర యాథృశొ విహగొత్తమే
9 ఏవమ ఉక్త్వా వినిశ్చిత్య రౌథ్రకర్మా స లుబ్ధకః
మహాప్రస్దానమ ఆశ్రిత్య పరయయౌ సంశితవ్రతః
10 తతొ యష్టిం శలాకాశ చ కషారకం పఞ్జరం తదా
తాంశ చ బథ్ధా కపొతాన స సంప్రముచ్యొత్ససర్జ హ