శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 134

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 134)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
అత్ర గాదా బరహ్మ గీతాః కీర్తయన్తి పురావిథః
యేన మార్గేణ రాజానః కొశం సంజనయన్తి చ
2 న ధనం యజ్ఞశీలానాం హార్యం థేవ సవమ ఏవ తత
థస్యూనాం నిష్క్రియాణాం చ కషత్రియొ హర్తుమ అర్హతి
3 ఇమాః పరజాః కషత్రియాణాం రక్ష్యాశ చాథ్యాశ చ భారత
ధనం హి కషత్రియస్యేహ థవితీయస్య న విథ్యతే
4 తథ అస్య సయాథ బలార్దం వా ధనం యజ్ఞార్దమ ఏవ వా
అభొగ్యా హయ ఓషధీశ ఛిత్త్వా భొగ్యా ఏవ పచన్త్య ఉత
5 యొ వై న థేవాన న పితౄన న మర్త్యాన హవిషార్చతి
ఆనన్తికాం తాం ధనితామ ఆహుర వేథ విథొ జనాః
6 హరేత తథ థరవిణం రాజన ధార్మికః పృదివీపతిః
న హి తత పరీణయేల లొకాన న కొశం తథ విధం నృపః
7 అసాధుభ్యొ నిరాథాయ సాధుభ్యొ యః పరయచ్ఛతి
ఆత్మానం సంక్రమం కృత్వా మన్యే ధర్మవిథ ఏవ సః
8 ఔథ్భిజ్జా జన్తవః కే చిథ యుక్తవాచొ యదాతదా
అనిష్టతః సంభవన్తి తదా యజ్ఞః పరతాయతే
9 యదైవ థంశ మశకం యదా చాణ్డ పిపీలికమ
సైవ వృత్తిర అయజ్ఞేషు తదా ధర్మొ విధీయతే
10 యదా హయ అకస్మాథ భవతి భూమౌ పాంసుతృణొలపమ
తదైవేహ భవేథ ధర్మః సూక్ష్మః సూక్ష్మతరొ ఽపి చ