శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 133

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 133)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
యదా థస్యుః సమర్యాథః పరేత్య భావే న నశ్యతి
2 పరహర్తా మతిమాఞ శూరః శరుతవాన అనృశంసవాన
రక్షన్న అక్షయిణం ధర్మం బరహ్మణ్యొ గురు పూజకః
3 నిషాథ్యాం కషత్రియాజ జాతః కషత్రధర్మానుపాలకః
కాపవ్యొ నామ నైషాథిర థస్యుత్వాత సిథ్ధిమ ఆప్తవాన
4 అరణ్యే సాయ పూర్వాహ్ణే మృగయూదప్రకొపితా
విధిజ్ఞొ మృగజాతీనాం నిపానానాం చ కొవిథః
5 సర్వకానన థేశజ్ఞః పారియాత్ర చరః సథా
ధర్మజ్ఞః సర్వభూతానామ అమొఘేషుర థృఢాయుధః
6 అప్య అనేకశతాః సేనా ఏక ఏవ జిగాయ సః
స వృథ్ధావ అన్ధపితరౌ మహారణ్యే ఽభయపూజయత
7 మధు మాంసైర మూలఫలైర అన్నైర ఉచ్చావచైర అపి
సత్కృత్య భొజయామ ఆస సమ్యక పరిచచార చ
8 ఆరణ్యకాన పరవ్రజితాన బరాహ్మణాన పరిపాలయన
అపి తేభ్యొ మృగాన హత్వా నినాయ చ మహావనే
9 యే సమ న పరతిగృహ్ణన్తి థస్యు భొజనశఙ్కయా
తేషామ ఆసజ్య గేహేషు కాల్య ఏవ స గచ్ఛతి
10 తం బహూని సహస్రాణి గరామణిత్వే ఽభివవ్రిరే
నిర్మర్యాథాని థస్యూనాం నిరనుక్రొశ కారిణామ
11 [థస్యవహ]
ముహూర్తథేశకాలజ్ఞ పరాజ్ఞ శీలథృఢాయుధ
గరామణీర భవ నొ ముఖ్యః సర్వేషామ ఏవ సంమతః
12 యదా యదా వక్ష్యసి నః కరిష్యామస తదా తదా
పాలయాస్మాన యదాన్యాయం యదా మాతా యదా పితా
13 [క]
మా వధీస తవం సత్రియం భీరుం మా శిశుం మా తపస్వినమ
నాయుధ్యమానొ హన్తవ్యొ న చ గరాహ్యా బలాత సత్రియః
14 సర్వదా సత్రీ న హన్తవ్యా సర్వసత్త్వేషు యుధ్యతా
నిత్యం గొబ్రాహ్మణే సవస్తి యొథ్ధవ్యం చ తథర్దతః
15 సస్యం చ నాపహన్తవ్యం సీరవిఘ్నం చ మా కృదాః
పూజ్యన్తే యత్ర థేవాశ చ పితరొ ఽతిదయస తదా
16 సర్వభూతేష్వ అపి చ వై బరాహ్మణొ మొక్షమ అర్హతి
కార్యా చాపచితిస తేషాం సర్వస్వేనాపి యా భవేత
17 యస్య హయ ఏతే సంప్రరుష్టా మన్త్రయన్తి పరాభవమ
న తస్య తరిషు లొకేషు తరాతా భవతి కశ చన
18 యొ బరాహ్మణాన పరిభవేథ వినాశం వాపి రొచయేత
సూర్యొథయ ఇవావశ్యం ధరువం తస్య పరాభవః
19 ఇహైవ ఫలమ ఆసీనః పరత్యాకాఙ్క్షతి శక్తితః
యే యే నొ న పరథాస్యన్తి తాంస తాన సేనాభియాస్యతి
20 శిష్ట్య అర్దం విహితొ థణ్డొ న వధార్దం వినిశ్చయః
యే చ శిష్టాన పరబాధన్తే ధర్మస తేషాం వధః సమృతః
21 యే హి రాష్ట్రొపరొధేన వృత్తిం కుర్వన్తి కే చన
తథ ఏవ తే ఽను మీయన్తే కుణపం కృమయొ యదా
22 యే పునర ధర్మశాస్త్రేణ వర్తేరన్న ఇహ థస్యవః
అపి తే థస్యవొ భూత్వా కషిప్రం సిథ్ధిమ అవాప్నుయుః
23 [భ]
తత సర్వమ ఉపచక్రుస తే కాపవ్యస్యానుశాసనమ
వృత్తిం చ లేభిరే సర్వే పాపేభ్యశ చాప్య ఉపారమన
24 కాపవ్యః కర్మణా తేన మహతీం సిథ్ధిమ ఆప్తవాన
సాధూనామ ఆచరన కషేమం థస్యూన పాపాన నివర్తయన
25 ఇథం కాపవ్య చరితం యొ నిత్యమ అనుకీర్తయేత
నారణ్యేభ్యః స భూతేభ్యొ భయమ ఆర్ఛేత కథా చన
26 భయం తస్య న మర్త్యేభ్యొ నామర్త్యేభ్యః కదం చన
న సతొ నాసతొ రాజన స హయ అరణ్యేషు గొపతిః