శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 132

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 132)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
అత్ర కర్మాన్త వచనం కీర్తయన్తి పురావిథః
పరత్యక్షావ ఏవ ధర్మార్దౌ కషత్రియస్య విజానతః
తత్ర న వయవధాతవ్యం పరొక్షా ధర్మయాపనా
2 అధర్మొ ధర్మ ఇత్య ఏతథ యదా వృకపథం తదా
ధర్మాధర్మఫలే జాతు న థథర్శేహ కశ చన
3 బుభూషేథ బలవాన ఏవ సర్వం బలవతొ వశే
శరియం బలమ అమాత్యాంశ చ బలవాన ఇహ విన్థతి
4 యొ హయ అనాఢ్యః స పతితస తథ ఉచ్ఛిష్టం యథ అల్పకమ
బహ్వ అపద్యం బలవతి న కిం చిత తరాయతే భయాత
5 ఉభౌ సత్యాధికారౌ తౌ తరాయేతే మహతొ భయాత
అతి ధర్మాథ బలం మన్యే బలాథ ధర్మః పరవర్తతే
6 బలే పరతిష్ఠితొ ధర్మొ ధరణ్యామ ఇవ జఙ్గమః
ధూమొ వాయొర ఇవ వశం బలం ధర్మొ ఽనువర్తతే
7 అనీశ్వరే బలం ధర్మొ థరుమం వల్లీవ సంశ్రితా
వశ్యొ బలవతాం ధర్మః సుఖం భొగవతామ ఇవ
నాస్త్య అసాధ్యం బలవతాం సర్వం బలవతాం శుచి
8 థురాచారః కషీణబలః పరిమాణం నియచ్ఛతి
అద తస్మాథ ఉథ్విజతే సర్వొ లొకొ వృకాథ ఇవ
9 అపధ్వస్తొ హయ అవమతొ థుఃఖం జీవతి జీవితమ
జీవితం యథ అవక్షిప్తం యదైవ మరణం తదా
10 యథ ఏనమ ఆహుః పాపేన చారిత్రేణ వినిక్షతమ
స భృశం తప్యతే ఽనేన వాక్శల్యేన పరిక్షతః
11 అత్రైతథ ఆహుర ఆచార్యాః పాపస్య పరిమొక్షణే
తరయీం విథ్యాం నిషేవేత తదొపాసీత స థవిజాన
12 పరసాథయేన మధురయా వాచాప్య అద చ కర్మణా
మహామనాశ చైవ భవేథ వివహేచ చ మహాకులే
13 ఇత్య అస్మీతి వథేథ ఏవం పరేషాం కీర్తయన గుణాన
జపేథ ఉథకశీలః సయాత పేశలొ నాతిజల్పనః
14 బరహ్మక్షత్రం సంప్రవిశేథ బహు కృత్వా సుథుష్కరమ
ఉచ్యమానొ ఽపి లొకేన బహు తత తథ అచిన్తయన
15 అపాపొ హయ ఏవమ ఆచారః కషిప్రం బహుమతొ భవేత
సుఖం విత్తం చ భుఞ్జీత వృత్తేనానేన గొపయేత
లొకే చ లభతే పూజాం పరత్ర చ మహత ఫలమ