శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 135

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 135)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
అత్రైవ చేథమ అవ్యగ్రః శృణ్వాఖ్యానమ అనుత్తమమ
థీర్ఘసూత్రం సమాశ్రిత్య కార్యాకార్యవినిశ్చయే
2 నాతిగాధే జలస్దాయే సుహృథః శకులాస తరయః
పరభూతమత్స్యే కౌన్తేయ బభూవుః సహచారిణః
3 అత్రైకః పరాప్తకాలజ్ఞొ థీర్ఘథర్శీ తదాపరః
థీర్ఘసూత్రశ చ తత్రైకస తరయాణాం జలచారిణామ
4 కథా చిత తజ జలస్దాయం మత్స్యబన్ధాః సమన్తతః
నిఃస్రావయామ ఆసుర అదొ నిమ్నేషు వివిధైర ముఖైః
5 పరక్షీయమాణం తం బుథ్ధ్వా జలస్దాయం భయాగమే
అవ్రవీథ థీర్ఘథర్శీ తు తావ ఉభౌ సుహృథౌ తథా
6 ఇయమ ఆపత సముత్పన్నా సర్వేషాం సలిలౌకసామ
శీఘ్రమ అన్యత్ర గచ్ఛామః పన్దా యావన న థుష్యతి
7 అనాగతమ అనర్దం హి సునయైర యః పరబాధతే
న స సంశయమ ఆప్నొతి రొచతాం వాం వరజామహే
8 థీర్ఘసూత్రస తు యస తత్ర సొ ఽబరవీత సమ్యగ ఉచ్యతే
న తు కార్యా తవరా యావథ ఇతి మే నిశ్చితా మతిః
9 అద సంప్రతిపత్తిజ్ఞః పరాబ్రవీథ థీర్ఘథర్శినమ
పరాప్తే కాలే న మే కిం చిన నయాయతః పరిహాస్యతే
10 ఏవమ ఉక్తొ నిరాక్రామథ థీర్ఘథర్శీ మహామతిః
జగామ సరొతసైకేన గమ్భీరసలిలాశయమ
11 తతః పరస్రుత తొయం తం సమీక్ష్య సలిలాశయమ
బబన్ధుర వివిధైర యొగైర మత్స్యాన మత్స్యొపజీవినః
12 విలొడ్యమానే తస్మింస తు సరొత తొయే జలాశయే
అగచ్ఛథ గరహణం తత్ర థీర్ఘసూత్రః సహాపరైః
13 ఉథ్థానం కరియమాణం చ మత్స్యానాం వీక్ష్య రజ్జుభిః
పరవిశ్యాన్తరమ అన్యేషామ అగ్రసత పరతిపత్తిమాన
14 గరస్తమ ఏవ తథ ఉథ్థానం గృహీత్వాస్త తదైవ సః
సర్వాన ఏవ తు తాంస తత్ర తే విథుర గరదితా ఇతి
15 తతః పరక్షాల్యమానేషు మత్స్యేషు విమలే జలే
తక్త్వా రజ్జుం విముక్తొ ఽభూచ ఛీఘ్రం సంప్రతిపత్తిమాన
16 థీర్ఘసూత్రస తు మన్థాత్మా హీనబుథ్ధిర అచేతనః
మరణం పరాప్తవాన మూఢొ యదైవొపహతేన్థ్రియః
17 ఏవం పరాప్తతమం కాలం యొ మొహాన నావబుధ్యతే
స వినశ్యతి వై కషిప్రం థీర్ఘసూత్రొ యదా ఝషః
18 ఆథౌ న కురుతే శరేయః కుశలొ ఽసమీతి యః పుమాన
స సంశయమ అవాప్నొతి యదా సంప్రతిపత్తిమాన
19 అనాగతవిధానం తు యొ నరః కురుతే కషమమ
శరేయః పరాప్నొతి సొ ఽతయర్దం థీర్ఘథర్శీ యదా హయ అసౌ
20 కలాః కాష్ఠా ముహూర్తాశ చ థినా నాడ్యః కషణా లవాః
పక్షా మాసాశ చ ఋతవస తుల్యాః సంవత్సరాణి చ
21 పృదివీథేశ ఇత్య ఉక్తః కాలః స చ న థృశ్యతే
అభిప్రేతార్ద సిథ్ధ్యర్దం నయాయతొ యచ చ తత తదా
22 ఏతౌ ధర్మార్దశాస్త్రేషు మొక్షశాస్త్రేషు చర్షిభిః
పరధానావ ఇతి నిర్థిష్టౌ కామేశాభిమతౌ నృణామ
23 పరీక్ష్య కారీ యుక్తస తు సమ్యక సముపపాథయేత
థేశకాలావ అభిప్రేతౌ తాభ్యాం ఫలమ అవాప్నుయాత