శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 131

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 131)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
సవరాష్ట్రాత పరరాష్ట్రాచ చ కొశం సంజనయేన నృపః
కొశాథ ధి ధర్మః కౌన్తేయ రాజ్యమూలః పరవర్తతే
2 తస్మాత సంజనయేత కొశం సంహృత్య పరిపాలయేత
పరిపాల్యానుగృహ్ణీయాథ ఏష ధర్మః సనాతనః
3 న కొశః శుథ్ధశౌచేన న నృశంసేన జాయతే
పథం మధ్యమమ ఆస్దాయ కొశసంగ్రహణం చరేత
4 అబలస్య కుతః కొశొ హయ అకొశస్య కుతొ బలమ
అబలస్య కుతొ రాజ్యమ అరాజ్ఞః శరీః కుతొ భవేత
5 ఉచ్చైర వృత్తేః శరియొ హానిర యదైవ మరణం తదా
తస్మాత కొశం బలం మిత్రాణ్య అద రాజా వివర్ధయేత
6 హీనకొశం హి రాజానమ అవజానన్తి మానవాః
న చాస్యాల్పేన తుష్యన్తి కార్యమ అభ్యుత్సహన్తి చ
7 శరియొ హి కారణాథ రాజా సత్క్రియాం లభతే పరామ
సాస్య గూహతి పాపాని వాసొ గుహ్యమ ఇవ సత్రియాః
8 ఋథ్ధిమ అస్యానువర్తన్తే పురా విప్రకృతా జనాః
శాలా వృకా ఇవాజస్రం జిఘాంసూన ఇవ విన్థతి
ఈథృశస్య కుతొ రాజ్ఞః సుఖం భరతసత్తమ
9 ఉథ్యచ్ఛేథ ఏవ న గలాయేథ ఉథ్యమొ హయ ఏవ పౌరుషమ
అప్య అపర్వణి భజ్యేత న నమేతేహ కస్య చిత
10 అప్య అరణ్యం సమాశ్రిత్య చరేర థస్యు గణైః సహ
న తవ ఏవొథ్ధృత మర్యాథైర థస్యుభిః సహితశ చరేత
థస్యూనాం సులభా సేనా రౌథ్రకర్మసు భారత
11 ఏకాన్తేన హయ అమర్యాథాత సర్వొ ఽపయ ఉథ్విజతే జనః
థస్యవొ ఽపయ ఉపశఙ్కన్తే నిరనుక్రొశ కారిణః
12 సదాపయేథ ఏవ మర్యాథాం జనచిత్తప్రసాథినీమ
అల్పాప్య అదేహ మర్యాథా లొకే భవతి పూజితా
13 నాయం లొకొ ఽసతి న పర ఇతి వయవసితొ జనః
నాలం గన్తుం చ విశ్వాసం నాస్తికే భయశఙ్కిని
14 యదా సథ్భిః పరాథానమ అహింసా థస్యుభిస తదా
అనురజ్యన్తి భూతాని సమర్యాథేషు థస్యుషు
15 అయుధ్యమానస్య వధొ థారామర్శః కృతఘ్నతా
బరహ్మవిత తస్య చాథానం నిఃశేష కరణం తదా
సత్రియా మొషః పరిస్దానం థస్యుష్వ ఏతథ విగర్హితమ
16 స ఏష ఏవ భవతి థస్యుర ఏతాని వర్జయన
అభిసంథధతే యే న వినాశాయాస్య భారత
నశేషమ ఏవొపాలభ్య న కుర్వన్తీతి నిశ్చయః
17 తస్మాత సశేషం కర్తవ్యం సవాధీనమ అపి థస్యుభిః
న బలస్దొ ఽహమ అస్మీతి నృశంసాని సమాచరేత
18 సశేషకారిణస తాత శేషం పశ్యన్తి సర్వతః
నిఃశేష కారిణొ నిత్యమ అశేష కరణాథ భయమ