శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 130

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 130)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
హీనే పరమకే ధర్మే సర్వలొకాతిలఙ్ఘిని
సర్వస్మిన థస్యు సాథ్భూతే పృదివ్యామ ఉపజీవనే
2 కేనాస్మిన బరాహ్మణొ జీవేజ జఘన్యే కాల ఆగతే
అసంత్యజన పుత్రపౌత్రాన అనుక్రొశాత పితామహ
3 [భ]
విజ్ఞానబలమ ఆస్దాయ జీవితవ్యం తదాగతే
సర్వం సాధ్వ అర్దమ ఏవేథమ అసాధ్వ అర్దం న కిం చన
4 అసాధుభ్యొ నిరాథాయ సాధుభ్యొ యః పరయచ్ఛతి
ఆత్మానం సంక్రమం కృత్వా కృత్స్నధర్మవిథ ఏవ సః
5 సురొషేణాత్మనొ రాజన రాజ్యే సదితిమ అకొపయన
అథత్తమ అప్య ఆథథీత థాతుర విత్తం మమేతి వా
6 విజ్ఞానబలపూతొ యొ వర్తతే నిన్థితేష్వ అపి
వృత్తవిజ్ఞానవాన ధీరః కస తం కిం వక్తుమ అర్హసి
7 యేషాం బలకృతా వృత్తిర నైషామ అన్యాభిరొచతే
తేజసాభిప్రవర్ధన్తే బలవన్తొ యుధిష్ఠిర
8 యథ ఏవ పరకృతం శాస్త్రమ అవిశేషేణ విన్థతి
తథ ఏవ మధ్యాః సేవన్తే మేధావీ చాప్య అదొత్తరమ
9 ఋత్విక పురొహితాచార్యాన సత్కృతైర అభిపూజితాన
న బరాహ్మణాన యాతయేత థొషాన పరాప్నొతి యాతయన
10 ఏతత పరమాణం లొకస్య చక్షుర ఏత సనాతనమ
తత పరమాణొ ఽవగాహేత తేన తత సాధ్వ అసాధు వా
11 బహూని గరామవాస్తవ్యా రొషాథ బరూయుః పరస్పరమ
న తేషాం వచనాథ రాజా సత్కుర్యాథ యాతయేత వా
12 న వాచ్యః పరివాథొ వై న శరొతవ్యః కదం చన
కర్ణావ ఏవ పిధాతవ్యౌ పరస్దేయం వా తతొ ఽనయతః
13 న వై సతాం వృత్తమ ఏతత పరివాథొ న పైశునమ
గుణానామ ఏవ వక్తారః సన్తః సత్సు యుధిష్ఠిర
14 యదా సమధురౌ థమ్యౌ సుథాన్తౌ సాధు వాహినౌ
ధురమ ఉథ్యమ్య వహతస తదా వర్తేత వై నృపః
యదా యదాస్య వహతః సహాయాః సయుస తదాపరే
15 ఆచారమ ఏవ మన్యన్తే గరీయొ ధర్మలక్షణమ
అపరే నైవమ ఇచ్ఛన్తి యే శఙ్ఖలిఖిత పరియాః
మార్థవాథ అద లొభాథ వా తే బరూయుర వాక్యమ ఈథృశమ
16 ఆర్షమ అప్య అత్ర పశ్యన్తి వికర్మస్దస్య యాపనమ
న చార్షాత సథృశం కిం చిత పరమాణం విథ్యతే కవ చిత
17 థేవా అపి వికర్మస్దం యాతయన్తి నరాధమమ
వయాజేన విన్థన విత్తం హి ధర్మాత తు పరిహీయతే
18 సర్వతః సత్కృతః సథ్భిర భూతిప్రభవ కారణైః
హృథయేనాభ్యనుజ్ఞాతొ యొ ధర్మస తం వయవస్యతి
19 యశ చతుర్గుణసంపన్నం ధర్మం వేథ స ధర్మవిత
అహేర ఇవ హి ధర్మస్య పథం థుఃఖం గవేషితుమ
20 యదా మృగస్య విథ్ధస్య మృగవ్యాధః పథం నయేత
కక్షే రుధిరపాతేన తదా ధర్మపథం నయేత
21 ఏవం సథ్భిర వినీతేన పదా గన్తవ్యమ అచ్యుత
రాజర్షీణాం వృత్తమ ఏతథ అవగచ్ఛ యుధిష్ఠిర