శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 129

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 129)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కషీణస్య థీర్ఘసూత్రస్య సానుక్రొశస్య బన్ధుషు
విరక్త పౌరరాష్ట్రస్య నిర్థ్రవ్య నిచయస్య చ
2 పరిశఙ్కిత ముఖ్యస్య సరుత మన్త్రస్య భారత
అసంభావిత మిత్రస్య భిన్నామాత్యస్య సర్వశః
3 పరచక్రాభియాతస్య థుర్బలస్య బలీయసా
ఆపన్న చేతసొ బరూహి కిం కార్యమ అవశిష్యతే
4 [భ]
బాహ్యశ చేథ విజిగీషుః సయాథ ధర్మార్దకుశలః శుచిః
జవేన సంధిం కుర్వీత పూర్వాన పూర్వా విమొక్షయన
5 అధర్మవిజిగీషుశ చేథ బలవాన పాపనిశ్చయః
ఆత్మనః సంనిరొధేన సంధిం తేనాభియొజయేత
6 అపాస్య రాజధానీం వా తరేథ అన్యేన వాపథమ
తథ్భావభావే థరవ్యాణి జీవన పునర ఉపార్జయేత
7 యాస తు సయుః కేవలత్యాగాచ ఛక్త్యాస తరితుమ ఆపథః
కస తత్రాధికమ ఆత్మానం సంత్యజేథ అర్దధర్మవిత
8 అవరొధాజ జుగుప్సేత కా సపత్నధనే థయా
న తవ ఏవాత్మా పరథాతవ్యః శక్యే సతి కదం చన
9 [య]
ఆభ్యన్తరే పరకుపితే బాహ్యే చొపనిపీడితే
కషీణే కొశే సరుతే మన్త్రే కిం కార్యమ అవశిష్యతే
10 [బః]
కషిప్రం వా సంధికామః సయాత కషిప్రం వా తీక్ష్ణవిక్రమః
పథాపనయనం కషిప్రమ ఏతావత సామ్పరాయికమ
11 అనురక్తేన పుష్టేన హృష్టేన జగతీపతే
అల్పేనాపి హి సైన్యేన మహీం జయతి పార్దివః
12 హతొ వా థివమ ఆరొహేథ విజయీ కషితిమ ఆవసేత
యుథ్ధే తు సంత్యజన పరాణాఞ శక్రస్యైతి సలొకతామ
13 సర్వలొకాగమం కృత్వా మృథుత్వం గన్తుమ ఏవ చ
విశ్వాసాథ వినయం కుర్యాథ వయవస్యేథ వాప్య ఉపానహౌ
14 అపక్రమితుమ ఇచ్ఛేథ వా యదాకామం తు సాన్త్వయేత
విలిఙ్గమిత్వా మిత్రేణ తతః సవయమ ఉపక్రమేత