శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 124

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 124)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ఇమే జనా నరశ్రేష్ఠ పరశంసన్తి సథా భువి
ధర్మస్య శీలమ ఏవాథౌ తతొ మే సంశయొ మహాన
2 యథి తచ ఛక్యమ అస్మాభిర జఞాతుం ధర్మభృతాం వర
శరొతుమ ఇచ్ఛామి తత సర్వం యదైతథ ఉపలభ్యతే
3 కదం ను పరాప్యతే శీలం శరొతుమ ఇచ్ఛామి భారత
కిం లక్షణం చ తత పరొక్తం బరూహి మే వథతాం వర
4 [భ]
పురా థుర్యొధనేనేహ ధృతరాష్ట్రాయ మానథ
ఆఖ్యాతం తప్యమానేన శరియం థృష్ట్వా తదాగతామ
5 ఇన్థ్రప్రస్దే మహారాజ తవ స భరాతృకస్య హ
సభాయాం చావహసనం తత సర్వం శృణు భారత
6 భవతస తాం సభాం థృష్ట్వా సమృథ్ధిం చాప్య అనుత్తమామ
థుర్యొధనస తథాసీనః సర్వం పిత్రే నయవేథయత
7 శరుత్వా చ ధృతరాష్ట్రొ ఽపి థుర్యొధన వచస తథా
అబ్రవీత కర్ణ సహితం థుర్యొధనమ ఇథం వచః
8 కిమర్దం తప్యసే పుత్ర శరొతుమ ఇచ్ఛామి తత్త్వతః
శరుత్వా తవామ అనునేష్యామి యథి సమ్యగ భవిష్యసి
9 యదా తవం మహథ ఐశ్వర్యం పరాప్తః పరపురంజయ
కింకరా భరాతరః సర్వే మిత్రాః సంబన్ధినస తదా
10 ఆచ్ఛాథయసి పరావారాన అశ్నాసి పిశితౌథనమ
ఆజానేయా వహన్తి తవాం కస్మాచ ఛొచసి పుత్రక
11 [థ]
థశ తాని సహస్రాణి సనాతకానాం మహాత్మనామ
భుఞ్జతే రుక్మపాత్రీషు యుధిష్ఠిర నివేశనే
12 థృష్ట్వా చ తాం సభాం థివ్యాం థివ్యపుష్పఫలాన్వితామ
అశ్వాంస తిత్తిర కల్మాషాన రత్నాని వివిధాని చ
13 థృష్ట్వా తాం పాణ్డవేయానామ ఋథ్ధిమ ఇన్థ్రొపమాం శుభామ
అమిత్రాణాం సుమహతీమ అనుశొచామి మానథ
14 [ధ]
యథీచ్ఛసి శరియం తాత యాథృశీం తాం యుధిష్ఠిరే
విశిష్టాం వా నరవ్యాఘ్ర శీలవాన భవ పుత్రక
15 శీలేన హి తరయొ లొకాః శక్యా జేతుం న సంశయః
న హి కిం చిథ అసాధ్యం వై లొకే శీలవతాం భవేత
16 ఏకరాత్రేణ మాన్ధాతా తర్యహేణ జనమేజయః
సప్తరాత్రేణ నాభాగః పృదివీం పరతిపేథివాన
17 ఏతే హి పార్దివాః సర్వే శీలవన్తొ థమాన్వితాః
అతస తేషాం గుణక్రీతా వసుధా సవయమ ఆగమత
18 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
నారథేన పురా పరొక్తం శీలమ ఆశ్రిత్య భారత
19 పరహ్రాథేన హృతం రాజ్యం మహేన్థ్రస్య మహాత్మనః
శీలమ ఆశ్రిత్య థైత్యేన తరైలొక్యం చ వశీకృతమ
20 తతొ బృహస్పతిం శక్రః పరాఞ్జలిః సముపస్దితః
ఉవాచ చ మహాప్రాజ్ఞః శరేయ ఇచ్ఛామి వేథితుమ
21 తతొ బృహస్పతిస తస్మై జఞానం నైఃశ్రేయసం పరమ
కదయామ ఆస భగవాన థేవేన్థ్రాయ కురూథ్వహ
22 ఏతావచ ఛరేయ ఇత్య ఏవ బృహస్పతిర అభాషత
ఇన్థ్రస తు భూయః పప్రచ్ఛ కవ విశేషొ భవేథ ఇతి
23 [బ]
విశేషొ ఽసతి మహాంస తాత భార్గవస్య మహాత్మనః
తత్రాగమయ భథ్రం తే భూయ ఏవ పురంథర
24 [ధ]
ఆత్మనస తు తతః శరేయొ భార్గవాత సుమహాయశాః
జఞానమ ఆగమయత పరీత్యా పునః స పరమథ్యుతిః
25 తేనాపి సమనుజ్ఞాతొ భాగవేణ మహాత్మనా
శరేయొ ఽసతీతి పునర భూయః శుక్రమ ఆహ శతక్రతుః
26 భార్గవస తవ ఆహ ధర్మజ్ఞః పరహ్రాథస్య మహాత్మనః
జఞానమ అస్తి విశేషేణ తతొ హృష్టశ చ సొ ఽభవత
27 స తతొ బరాహ్మణొ భూత్వా పరహ్రాథం పాకశాసనః
సృత్వా పరొవాచ మేధావీ శరేయ ఇచ్ఛామి వేథితుమ
28 పరహ్రాథస తవ అబ్రవీథ విప్రం కషణొ నాస్తి థవిజర్షభ
తరైలొక్యరాజ్యే సక్తస్య తతొ నొపథిశామి తే
29 బరాహ్మణస తవ అబ్రవీథ వాక్యం కస్మిన కాలే కషణొ భవేత
తతొపథిష్టమ ఇచ్ఛామి యథ యత కార్యాన్తరం భవేత
30 తతః పరీతొ ఽభవథ రాజా పరహ్రాథొ బరహ్మవాథినే
తదేత్య ఉక్త్వా శుభే కాలే జఞానతత్త్వం థథౌ తథా
31 బరాహ్మణొ ఽపి యదాన్యాయం గురువృత్తిమ అనుత్తమామ
చకార సర్వభావేన యథ్వత స మనసేచ్ఛతి
32 పృష్ఠశ చ తేన బహుశః పరాప్తం కదమ అరింథమ
తరైలొక్యరాజ్యం ధర్మజ్ఞ కారణం తథ బరవీహి మే
33 [ప]
నాసూయామి థవిజశ్రేష్ఠ రాజాస్మీతి కథా చన
కవ్యాని వథతాం తాత సంయచ్ఛామి వహామి చ
34 తే విస్రబ్ధాః పరభాషన్తే సంయచ్ఛన్తి చ మాం సథా
తే మా కవ్య పథే సక్తం శుశ్రూషుమ అనసూయకమ
35 ధర్మాత్మానం జితక్రొధం సంయతం సంయతేన్థ్రియమ
సమాచిన్వన్తి శాస్తారః కషౌథ్రం మధ్వ ఇవ మక్షికాః
36 సొ ఽహం వాగ అగ్రపిష్టానాం రసానామ అవలేహితా
సవజాత్యాన అధితిష్ఠామి నక్షత్రాణీవ చన్థ్రమాః
37 ఏతత పృదివ్యామ అమృతమ ఏతచ చక్షుర అనుత్తమమ
యథ బరాహ్మణ ముఖే కవ్యమ ఏతచ ఛరుత్వా పరవర్తతే
38 [ధ]
ఏతావచ ఛరేయ ఇత్య ఆహ పరహ్రాథొ బరహ్మవాథినమ
శుశ్రూషితస తేన తథా థైత్యేన్థ్రొ వాక్యమ అబ్రవీత
39 యదావథ గురువృత్త్యా తే పరీతొ ఽసమి థవిజసత్తమ
వరం వృణీష్వ భథ్రం తే పరథాతాస్మి న సంశయః
40 కృతమ ఇత్య ఏవ థైత్యేన్థ్రమ ఉవాచ స చ వై థవిజః
పరహ్రాథస తవ అబ్రవీత పరీతొ గృహ్యతాం వర ఇత్య ఉత
41 [బర]
యథి రాజన పరసన్నస తవం మమ చేచ్ఛసి చేథ ధితమ
భవతః శీలమ ఇచ్ఛామి పరాప్తుమ ఏష వరొ మమ
42 [ధ]
తతః పరీతశ చ థైత్యేన్థ్రొ భయం చాస్యాభవన మహత
వరే పరథిష్టే విప్రేణ నాల్పతేజాయమ ఇత్య ఉత
43 ఏవమ అస్త్వ ఇతి తం పరాహ పరహ్రాథొ విస్మితస తథా
ఉపాకృత్య తు విప్రాయ వరం థుఃఖాన్వితొ ఽభవత
44 థత్తే వరే గతే విప్రే చిన్తాసీన మహతీ తతః
పరహ్రాథస్య మహారాజ నిశ్చయం న చ జగ్మివాన
45 తస్య చిన్తయతస తాత ఛాయా భూతం మహాథ్యుతే
తేజొ విగ్రహవత తాత శరీరమ అజహాత తథా
46 తమ అపృచ్ఛన మహాకాయం పరహ్రాథః కొ భవాన ఇతి
పరత్యాహ నను శీలొ ఽసమి తయక్తొ గచ్ఛామ్య అహం తవయా
47 తస్మిన థవిజ వరే రాజన వత్స్యామ్య అహమ అనిన్థితమ
యొ ఽసౌ శిష్యత్వమ ఆగమ్య తవయి నిత్యం సమాహితః
ఇత్య ఉక్త్వాన్తర్హితం తథ వై శక్రం చాన్వవిశత పరభొ
48 తస్మింస తేజసి యాతే తు తాథృగ్రూపస తతొ ఽపరః
శరీరాన నిఃసృతస తస్య కొ భవాన ఇతి చాబ్రవీత
49 ధర్మం పరహ్రాథ మాం విథ్ధి యత్రాసౌ థవిజసత్తమః
తత్ర యాస్యామి థైత్యేన్థ్ర యతః శీలం తతొ హయ అహమ
50 తతొ ఽపరొ మహారాజ పరజ్వజన్న ఇవ తేజసా
శరీరాన నిఃసృతస తస్య పరహ్రాథస్య మహాత్మనః
51 కొ భవాన ఇతి పృష్టశ చ తమ ఆహ స మహాథ్యుతిః
సత్యమ అస్మ్య అసురేన్థ్రాగ్ర్య యాస్యే ఽహం ధర్మమ అన్వ ఇహ
52 తస్మిన్న అనుగతే ధర్మం పురుషే పురుషొ ఽపరః
నిశ్చక్రామ తతస తస్మాత పృష్ఠశ చాహ మహాత్మనా
వృత్తం పరహ్రాథ మాం విథ్ధి యతః సత్యం తతొ హయ అహమ
53 తస్మిన గతే మహాశ్వేతః శరీరాత తస్య నిర్యయౌ
పృష్టశ చాహ బలం విథ్ధి యతొ వృత్తమ అహం తతః
ఇత్య ఉక్త్వా చ యయౌ తత్ర యతొ వృత్తం నరాధిప
54 తతః పరభామయీ థేవీ శరీరాత తస్య నిర్యయౌ
తామ అపృచ్ఛత స థైత్యేన్థ్రః సా శరీర ఇత్య ఏవమ అబ్రవీత
55 ఉషితాస్మి సుఖం వీర తవయి సత్యపరాక్రమే
తవయా తయక్తా గమిష్యామి బలం యత్ర తతొ హయ అహమ
56 తతొ భయం పరాథురాసీత పరహ్రాథస్య మహాత్మనః
అపృచ్ఛత చ తాం భూయః కవ యాసి కమలాలయే
57 తవం హి సత్యవ్రతా థేవీ లొకస్య పరమేశ్వరీ
కశ చాసౌ బరాహ్మణశ్రేష్ఠస తత్త్వమ ఇచ్ఛామి వేథితుమ
58 [షరీ]
స శక్రొ బరహ్మ చారీ చ యస తవయా చొపశిక్షితః
తరైలొక్యే తే యథ ఐశ్వర్యం తత తేనాపహృతం పరభొ
59 శీలేన హి తవయా లొకాః సర్వే ధర్మజ్ఞ నిర్జితాః
తథ విజ్ఞాయ మహేన్థ్రేణ తవ శీలం హృతం పరభొ
60 ధర్మః సత్యం తదా వృత్తం బలం చైవ తదా హయ అహమ
శీలమూలా మహాప్రాజ్ఞ సథా నాస్త్య అత్ర సంశయః
61 [భ]
ఏవమ ఉక్త్వా గతా తు శరీస తే చ సర్వే యుధిష్ఠిర
థుర్యొధనస తు పితరం భూయ ఏవాబ్రవీథ ఇథమ
62 శీలస్య తత్త్వమ ఇచ్ఛామి వేత్తుం కౌరవనన్థన
పరాప్యతే చ యదా శీలం తమ ఉపాయం వథస్వ మే
63 [ధ]
సొపాయం పూర్వమ ఉథ్థిష్టం పరహ్రాథేన మహాత్మనా
సంక్షేపతస తు శీలస్య శృణు పరాప్తిం నరాధిప
64 అథ్రొహః సర్వభూతేషు కర్మణా మనసా గిరా
అనుగ్రహశ చ థానం చ శీలమ ఏతత పరశస్యతే
65 యథ అన్యేషాం హితం న సయాథ ఆత్మనః కర్మ పౌరుషమ
అపత్రపేత వా యేన న తత కుర్యాత కదం చన
66 తత తు కర్మ తదా కుర్యాథ యేన శలాఘేత సంసథి
ఏతచ ఛీలం సమాసేన కదితం కురుసత్తమ
67 యథ్య అప్య అశీలా నృపతే పరాప్నువన్తి కవ చిచ ఛరియమ
న భుఞ్జతే చిరం తాత స మూలాశ చ పతన్తి తే
68 ఏతథ విథిత్వా తత్త్వేన శీలవాన భవ పుత్రక
యథీచ్ఛసి శరియం తాత సువిశిష్టాం యుధిష్ఠిరాత
69 [భ]
ఏతత కదితవాన పుత్రే ధృతరాష్ట్రొ నరాధిప
ఏతత కురుష్వ కౌన్తేయ తతః పరాప్స్యసి తత ఫలమ