శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 125

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 125)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
శీలం పరధానం పురుషే కదితం తే పితామహ
కదమ ఆశా సముత్పన్నా యా చ సా తథ వథస్వ మే
2 సంశయొ మే మహాన ఏష సముత్పన్నః పితామహ
ఛేత్తా చ తస్య నాన్యొ ఽసతి తవత్తః పరపురంజయ
3 పితామహాశా మహతీ మమాసీథ ధి సుయొధనే
పరాప్తే యుథ్ధే తు యథ యుక్తం తత కర్తాయమ ఇతి పరభొ
4 సర్వస్యాశా సుమహతీ పురుషస్యొపజాయతే
తస్యాం విహన్యమానాయాం థుఃఖొ మృత్యుర అసంశయమ
5 సొ ఽహం హతాశొ థుర్బుథ్ధిః కృతస తేన థురాత్మనా
ధార్తరాష్ట్రేణ రాజేన్థ్ర పశ్య మన్థాత్మతాం మమ
6 ఆశాం మహత్తరాం మన్యే పర్వతాథ అపి స థరుమాత
ఆకాశాథ అపి వా రాజన్న అప్రమేయైవ వా పునః
7 ఏషా చైవ కురుశ్రేష్ఠ థుర్విచిన్త్యా సుథుర్లభా
థుర్లభత్వాచ చ పశ్యామి కిమ అన్యథ థుర్లభం తతః
8 [భ]
అత్ర తే వర్తయిష్యామి యుధిష్ఠిర నిబొధ తత
ఇతిహాసం సుమిత్రస్య నిర్వృత్తమ ఋషభస్య చ
9 సుమిత్రొ నామ రాజర్షిర హైహయొ మృగయాం గతః
ససార స మృగం విథ్ధ్వా బాణేన నతపర్వణా
10 స మృగొ బాణమ ఆథాయ యయావ అమితవిక్రమః
స చ రాజా బలీ తూర్ణం ససార మృగమ అన్తికాత
11 తతొ నిమ్నం సదలం చైవ స మృగొ ఽథరవథ ఆశుగః
ముహూర్తమ ఏవ రాజేన్థ్ర సమేన స పదాగమత
12 తతః స రాజా తారుణ్యాథ ఔరసేన బలేన చ
ససార బాణాసనభృత సఖడ్గొ హంసవత తథా
13 తీర్త్వా నథాన నథీంశ చైవ పల్వలాని వనాని చ
అతిక్రమ్యాభ్యతిక్రమ్య ససారైవ వనేచరన
14 స తు కామాన మృగొ రాజన్న ఆసాథ్యాసాథ్య తం నృపమ
పునర అభ్యేతి జవనొ జవేన మహతా తతః
15 స తస్య బాణైర బహుభిః సమభ్యస్తొ వనేచరః
పరక్రీడన్న ఇవ రాజేన్థ్ర పునర అభ్యేతి చాన్తికమ
16 పునశ చ జవమ ఆస్దాయ జవనొ మృగయూదపః
అతీత్యాతీత్య రాజేన్థ్ర పునర అభ్యేతి చాన్తికమ
17 తస్య మర్మచ ఛిథం ఘొరం సుమిత్రొ ఽమిత్రకర్శనః
సమాథాయ శరశ్రేష్ఠం కార్ముకాన నిరవాసృజత
18 తతొ గవ్యూతి మాత్రేణ మృగయూదప యూదపః
తస్య బాన పదం తయక్త్వా తస్దివాన పరహసన్న ఇవ
19 తస్మిన నిపతితే బాణే భూమౌ పరజలితే తతః
పరవివేశ మహారణ్యం మృగొ రాజాప్య అదాథ్రవత
20 పరవిశ్య తు మహారణ్యం తాపసానామ అదాశ్రమమ
ఆససాథ తతొ రాజా శరాన్తశ చొపావిశత పునః
21 తం కార్ముకధరం థృష్ట్వా శరమార్తం కషుధితం తథా
సమేత్య ఋషయస తస్మిన పూజాం చక్రుర యదావిధి
22 ఋషయొ రాజశార్థూలమ అపృచ్ఛన సవం పరయొజనమ
కేన భథ్ర ముఖార్దేన సంప్రాప్తొ ఽసి తపొవనమ
23 పథాతిర బథ్ధనిస్త్రింశొ ధన్వీ బాణీ నరేశ్వర
ఏతథ ఇచ్ఛామ విజ్ఞాతుం కుతః పరాప్తొ ఽసి మానథ
కస్మిన కులే హి జాతస తవం కింనామాసి బరవీహి నః
24 తతః స రాజా సర్వేభ్యొ థవిజేభ్యః పురుషర్షభ
ఆచఖ్యౌ తథ యదాన్యాయం పరిచర్యాం చ భారత
25 హైహయానాం కులే జాతః సుమిత్రొ మిత్రనన్థనః
చరామి మృగయూదాని నిఘ్నన బాణైః సహస్రశః
బలేన మహతా గుప్తః సామాత్యః సావరొధనః
26 మృగస తు విథ్ధొ బాణేన మయా సరతి శల్యవాన
తం థరవన్తమ అను పరాప్తొ వనమ ఏతథ యథృచ్ఛయా
భవత సకాశే నష్టశ్రీర హతాశః శరమకర్శితః
27 కిం ను థుఃఖమ అతొ ఽనయథ వై యథ అహం శరమకర్శితః
భవతామ ఆశ్రమం పరాప్తొ హతాశొ నష్టలక్షణః
28 న రాజ్యలక్షణత్యాగొ న పురస్య తపొధనాః
థుఃఖం కరొతి తత తీవ్రం యదాశా విహతా మమ
29 హిమవాన వా మహాశైలః సముథ్రొ వా మహొథధిః
మహత్త్వాన నాన్వపథ్యేతాం రొథస్యొర అన్తరం యదా
ఆశాయాస తపసి శరేష్ఠాస తదా నాన్తమ అహం గతః
30 భవతాం విథితం సర్వం సర్వజ్ఞా హి తపొధనాః
భవన్తః సుమహాభాగాస తస్మాత పరక్ష్యామి సంశయమ
31 ఆశావాన పురుషొ యః సయాథ అన్తరిక్షమ అదాపి వా
కిం ను జయాయస్తరం లొకే మహత్త్వాత పరతిభాతి వః
ఏతథ ఇచ్ఛామి తత్త్వేన శరొతుం కిమ ఇహ థుర్లభమ
32 యథి గుహ్యం తపొనిత్యా న వొ బరూతేహ మాచిరమ
న హి గుహ్యమ అతః శరొతుమ ఇచ్ఛామి థవిజపుంగవాః
33 భవత తపొ విఘాతొ వా యేన సయాథ విరమే తతః
యథి వాస్తి కదా యొగొ యొ ఽయం పరశ్నొ మయేరితః
34 ఏతత కారణసామగ్ర్యం శరొతుమ ఇచ్ఛామి తత్త్వతః
భవన్తొ హి తపొనిత్యా బరూయుర ఏతత సమాహితాః