శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 123

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 123)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
తాత ధర్మార్దకామానాం శరొతుమ ఇచ్ఛామి నిశ్చయమ
లొకయాత్రా హి కార్త్స్న్యేన తరిష్వ ఏతేషు పరతిష్ఠితా
2 ధర్మార్దకామాః కిం మూలాస తరయాణాం పరభవశ చ కః
అన్యొన్యం చానుషజ్జన్తే వర్తన్తే చ పృదక పృదక
3 [భ]
యథా తే సయుః సుమనసొ లొకసంస్దార్ద నిశ్చయే
కాలప్రభవ సంస్దాసు సజ్జన్తే చ తరయస తథా
4 ధర్మమూలస తు థేహొ ఽరదః కామొ ఽరదఫలమ ఉచ్యతే
సంకల్పమూలాస తే సర్వే సంకల్పొ విషయాత్మకః
5 విషయాశ చైవ కార్త్స్న్యేన సర్వ ఆహారసిథ్ధయే
మూలమ ఏతత తరివర్గస్య నివృత్తిర మొక్ష ఉచ్యతే
6 ధర్మః శరీరసంగుప్తిర ధర్మార్దం చార్ద ఇష్యతే
కామొ రతిఫలశ చాత్ర సర్వే చైతే రజస్వలాః
7 సంనికృష్టాంశ చరేథ ఏనాన న చైనాన మనసా తయజేత
విముక్తస తమసా సర్వాన ధర్మాథీన కామనైష్ఠికాన
8 శరేష్ఠ బుథ్ధిస తరివర్గస్య యథ అయం పరాప్నుయాత కషణాత
బుథ్ధ్యా బుధ్యేథ ఇహార్దే న తథ అహ్నా తు నికృష్టయా
9 అపధ్యాన మలొ ధర్మొ మలొ ఽరదస్య నిగూహనమ
సంప్రమొథ మలః కామొ భూయః సవగుణవర్తితః
10 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
కామన్థస్య చ సంవాథమ అఙ్గారిష్ఠస్య చొభయొః
11 కామన్థమ ఋషిమ ఆసీనమ అభివాథ్య నరాధిపః
అఙ్గారిష్ఠొ ఽద పప్రచ్ఛ కృత్వా సమయపర్యయమ
12 యః పాపం కురుతే రాజా కామమొహబలాత కృతః
పరత్యాసన్నస్య తస్యర్షే కిం సయాత పాపప్రణాశనమ
13 అధర్మొ ధర్మ ఇతి హి యొ ఽజఞానాథ ఆచరేథ ఇహ
తం చాపి పరదితం లొకే కదం రాజా నివర్తయేత
14 [క]
యొ ధర్మార్దౌ సముత్సృజ్య కామమ ఏవానువర్తతే
స ధర్మార్దపరిత్యాగాత పరజ్ఞా నాశమ ఇహార్ఛతి
15 పరజ్ఞా పరణాశకొ మొహస తదా ధర్మార్దనాశకః
తస్మాన నాస్తికతా చైవ థురాచారశ చ జాయతే
16 థురాచారాన యథా రాజా పరథుష్టాన న నియచ్ఛతి
తస్మాథ ఉథ్విజతే లొకః సర్పాథ వేశ్మ గతాథ ఇవ
17 తం పరజా నానువర్తన్తే బరాహ్మణా న చ సాధవః
తతః సంక్షయమ ఆప్నొతి తదా వధ్యత్వమ ఏతి చ
18 అపధ్వస్తస తవ అవమతొ థుఃఖం జీవతి జీవితమ
జీవేచ చ యథ అపధ్వస్తస తచ ఛుథ్ధం మరణం భవేత
19 అత్రైతథ ఆహుర ఆచార్యాః పాపస్య చ నిబర్హణమ
సేవితవ్యా తరయీ విథ్యా సత్కారొ బరాహ్మణేషు చ
20 మహామనా భవేథ ధర్మే వివహేచ చ మహాకులే
బరాహ్మణాంశ చాపి సేవేత కషమా యుక్తాన మనస్వినః
21 జపేథ ఉథకశీలః సయాత సుముఖొ నాన్యథ ఆస్దితః
ధర్మాన్వితాన సంప్రవిశేథ బహిః కృత్వైవ థుష్కృతీన
22 పరసాథయేన మధురయ వాచాప్య అద చ కర్మణా
ఇత్య అస్మీతి వథేన నిత్యం పరేషాం కీర్తయన గుణాన
23 అపాపొ హయ ఏవమ ఆచారః కషిప్రం బహుమతొ భవేత
పాపాన్య అపి చ కృచ్ఛ్రాణి శమయేన నాత్ర సంశయః
24 గురవొ ఽపి పరం ధర్మం యథ బరూయుస తత తదా కురు
గురూణాం హి పరసాథాథ ధి శరేయః పరమ అవాప్స్యసి