శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 106)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ముని]
అద చేత పౌరుషం కిం చిత కషత్రియాత్మని పశ్యసి
బరవీమి హన్త తే నీతిం రాజ్యస్య పరతిపత్తయే
2 తాం చేచ ఛక్ష్యస్య అనుష్ఠాతుం కర్మ చైవ కరిష్యసి
శృణు సర్వమ అశేషేణ యత తవాం వక్ష్యామి తత్త్వతః
3 ఆచరిష్యసి చేత కర్మ మహతొ ఽరదాన అవాప్స్యసి
రాజ్యం రాజ్యస్య మన్త్రం వా మహతీ వా పునః శరియమ
యథ్య ఏతథ రొచతే రాజన పునర బరూహి బరవీమి తే
4 [రాజపుత్ర]
బరవీతు భగవాన నీతిమ ఉపపన్నొ ఽసమ్య అహం పరభొ
అమొఘమ ఇథమ అథ్యాస్తు తవయా సహ సమాగతమ
5 [ముని]
హిత్వా సతమ్భం చ మానం చ కరొధహర్షౌ భయం తదా
పరత్య అమిత్రం నిషేవస్వ పరణిపత్య కృతాఞ్జలిః
6 తమ ఉత్తమేన శౌచేన కర్మణా చాభిరాధయ
థాతుమ అర్హతి తే వృత్తిం వైథేహః సత్యసంగరః
7 పరమాణం సర్వభూతేషు పరగ్రహం చ గమిష్యసి
తతః సహాయాన సొత్సాహాఁల లప్స్యసే ఽవయసనాఞ శుచీన
8 వర్తమానః సవశాస్త్రే వై సంయతాత్మా జితేన్థ్రియః
అభ్యుథ్ధరతి చాత్మానం పరసాథయతి చ పరజాః
9 తేనైవ తవం ధృతిమతా శరీమతా చాభిసత్కృతః
పరమాణం సర్వభూతేషు గత్వా పరగ్రహణం మహత
10 తతః సుహృథ బలం లబ్ధ్వా మన్త్రయిత్వా సుమన్త్రితమ
అన్తరైర భేథయిత్వారీన బిల్వం బిల్వేన శాతయ
పరైర వా సంవిథం కృత్వా బలమ అప్య అస్య ఘాతయ
11 అలభ్యా యే శుభా భావాః సత్రియశ చాచ్ఛాథనాని చ
శయ్యాసనాని యానాని మహార్హాణి గృహాణి చ
12 పక్షిణొ మృగజాతాని రసా గన్ధాః ఫలాని చ
తేష్వ ఏవ సజ్జయేదాస తవం యదా నశ్యేత సవయం పరః
13 యథ్య ఏవ పరతిషేథ్ధవ్యొ యథ్య ఉపేక్షణమ అర్హతి
న జాతు వివృతః కార్యః శత్రుర వినయమ ఇచ్ఛతా
14 వసస్వ పరమామిత్ర విషయే పరాజ్ఞసంమతే
భజస్వ శవేతకాకీయైర మిత్రాధమమ అనర్దకైః
15 ఆరమ్భాంశ చాస్య మహతొ థుష్కరాంస తవం పరయొజయ
నథీ బన్ధవిరొధాంశ చ బలవథ్భిర విరుధ్యతామ
16 ఉథ్యానాని మహార్హాణి శయనాన్య ఆసనాని చ
పరతిభొగ సుఖేనైవ కొశమ అస్య విరేచయ
17 యజ్ఞథానప్రశంసాస్మై బరాహ్మణేష్వ అనువర్ణ్యతామ
తే తవత పరియం కరిష్యన్తి తం చేష్యన్తి వృకా ఇవ
18 అసంశయం పుణ్యశీలః పరాప్నొతి పరమాం గతిమ
తరివిష్టపే పుణ్యతమం సదానం పరాప్నొతి పార్దివః
కొశక్షయే తవ అమిత్రాణాం వశం కౌసల్య గచ్ఛతి
19 ఉభయత్ర పరసక్తస్య ధర్మే చాధర్మ ఏవ చ
బలార్ద మూలం వయుచ్ఛిథ్యేత తేన నన్థన్తి శత్రవః
20 నిన్థ్యాస్య మానుషం కర్మ థైవమ అస్యొపవర్ణయ
అసంశయం థైవపరః కషిప్రమ ఏవ వినశ్యతి
21 యాజయైనం విశ్వజితా సర్వస్వేన వియుజ్యతామ
తతొ గచ్ఛత్వ అసిథ్ధార్దః పీడ్యమానొ మహాజనమ
22 తయాగధర్మవిథం ముణ్డం కం చిథ అస్యొపవర్ణయ
అపి తయాగం బుభూషేత కచ చిథ గచ్ఛేథ అనామయమ
23 సిథ్ధేనౌషధ యొగేన సర్వశత్రువినాశినా
నాగాన అశ్వాన మనుష్యాంశ చ కృతకైర ఉపఘాతయ
24 ఏతే చాన్యే చ బహవొ థమ్భయొగాః సునిశ్చితాః
శక్యా విషహతా కర్తుం న కలీబేన నృపాత్మజ