శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 107)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ర]
న నికృత్యా న థమ్భేన బరహ్మన్న ఇచ్ఛామి జీవితుమ
నాధర్మయుక్తానీచ్ఛేయమ అర్దాన సుమహతొ ఽపయ అహమ
2 పురస్తాథ ఏవ భగవన మయైతథ అపవర్జితమ
యేన మాం నాభిశఙ్కేత యథ వా కృత్స్నం హితం భవేత
3 ఆనృశంస్యేన ధర్మేణ లొకే హయ అస్మిఞ జిజీవిషుః
నాహమ ఏతథ అలం కర్తుం నైతన మయ్య ఉపపథ్యతే
4 [మను]
ఉపపన్నస తవమ ఏతేన యదా కషత్రియ భాషసే
పరకృత్యా హయ ఉపపన్నొ ఽసి బుథ్ధ్యా చాథ్భుతథర్శన
5 ఉభయొర ఏవ వామ అర్దే యతిష్యే తవ తస్య చ
సంశ్లేషం వా కరిష్యామి శాశ్వతం హయ అనపాయినమ
6 తవాథృశం హి కులే జాతమ అనృశంసం బహుశ్రుతమ
అమాత్యం కొ న కుర్వీత రాజ్యప్రణయ కొవిథమ
7 యస తవం పరవ్రజితొ రాజ్యాథ వయసనం చొత్తమం గతః
ఆనృశంస్యేన వృత్తేన కషత్రియేచ్ఛసి జీవితుమ
8 ఆగన్తా మథ్గృహం తాత వైథేహః సత్యసంగరః
యతాహం తం నియొష్క్యామి తత కరిష్యత్య అసంశయమ
9 [భ]
తత ఆహూయ వైథేహం మునిర వచనమ అబ్రవీత
అయం రాజకులే జాతొ విథితాభ్యన్తరొ మమ
10 ఆథర్శ ఇవ శుథ్ధాత్మా శారథశ చన్థ్రమా ఇవ
నాస్మిన పశ్యామి వృజినం సర్వతొ మే పరీక్షితః
11 తేన తే సంధిర ఏవాస్తు విశ్వసాస్మిన యదా మయి
న రాజ్యమ అనమాత్యేన శక్యం శాస్తుమ అమిత్రహన
అమాత్యః శూర ఏవ సయాథ బుథ్ధిసంపన్న ఏవ చ
12 అమాత్యః శూర ఏవ సయాథ బుథ్ధిసంపన్న ఏవ చ
తాభ్యాం చైవ భయం రాజ్ఞః పశ్య రాజ్యస్య యొజనమ
ధర్మాత్మనాం కవ చిల లొకే నాన్యాస్తి గతిర ఈథృశీ
13 కృతాత్మా రాజపుత్రొ ఽయం సతాం మార్గమ అనుష్ఠితః
సంసేవ్యమానః శత్రూంస తే గృహ్ణీయాన మహతొ గణాన
14 యథ్య అయం పరతియుధ్యేత తవాం సవకర్మ కషత్రియస్య తత
జిగీషమాణస తవాం యుథ్ధే పితృపైతామహే పథే
15 తవం చాపి పరతి యుధ్యేదా విజిగీషు వరతే సదితః
అయుథ్ధ్వైవ నియొగాన మే వశే వైథేహ తే సదితః
16 స తవం ధర్మమ అవేక్షస్వ తయక్త్వాధర్మమ అసాంప్రతమ
న హి కామాన న చ థరొహాత సవధర్మం హాతుమ అర్హసి
17 నైవ నిత్యం జయస తాత నైవ నిత్యం పరాజయః
తస్మాథ భొజయితవ్యశ చ భొక్తవ్యశ చ పరొ జనః
18 ఆత్మన్య ఏవ హి సంథృశ్యావ ఉభౌ జయపరాజయౌ
నిఃశేష కారిణాం తాత నిఃశేష కరణాథ భయమ
19 ఇత్య ఉక్తః పరత్యువాచేథం వచనం బరాహ్మణర్షభమ
అభిపూజ్యాభిసత్కృత్య పూజార్హమ అనుమాన్య చ
20 యదా బరూయాన మహాప్రాజ్ఞొ యదా బరూయాథ బహుశ్రుతః
శరేయః కామొ యదా బరూయాథ ఉభయొర యత కషమం భవేత
21 తదా వచనమ ఉక్తొ ఽసమి కరిష్యామి చ తత తదా
ఏతథ ధి పరమం శరేయొ న మే ఽతరాస్తి విచారణా
22 తతః కౌశల్యమ ఆహూయ వైథేహొ వాక్యమ అబ్రవీత
ధర్మతొ నీతితశ చైవ బలేన చ జితొ మయా
23 సొ ఽహం తవయా తవ ఆత్మగుణైర జితః పార్దివ సత్తమ
ఆత్మానమ అనవజ్ఞాయ జితవథ వర్తతాం భవాన
24 నావమన్యే చ తే బుథ్ధిం నావమన్యే చ పౌరుషమ
నావమన్యే జయామీతి జితవథ వర్తతాం భవాన
25 యదావత పూజితొ రాజన గృహం గన్తాసి మే గృహాత
తతః సంపూజ్య తౌ విప్రం విశ్వస్తౌ జగ్మతుర గృహాన
26 వైథేహస తవ అద కౌసల్యం పరవేశ్య గృహమ అఞ్జసా
పాథ్యార్ఘ్య మధుపర్కైస తం పూజార్హం పరత్యపూజయత
27 థథౌ థుహితరం చాస్మై రత్నాని వివిధాని చ
ఏష రాజ్ఞాం పరొ ధర్మః సహ్యౌ జయపరాజయౌ