శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 103)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
జైత్ర్యా వా కాని రూపాణి భవన్తి పురుషర్షభ
పృతనాయాః పరశస్తాని తానీహేచ్ఛామి వేథితుమ
2 [భ]
జైత్ర్యా వా యాని రూపాణి భవన్తి పురుషర్షభ
పృతనాయాః పరశస్తాని తాని వక్ష్యామి సర్వశః
3 థైవం పూర్వం వికురుతే మానుషే కాలచొథితే
తథ విథ్వాంసొ ఽనుపశ్యన్తి జఞానథీర్ఘేణ చక్షుషా
4 పరాయశ్చిత్త విధిం చాత్ర జపహొమాంశ చ తథ విథుః
మఙ్గలాని చ కుర్వన్తః శమయన్త్య అహితాన్య అపి
5 ఉథీర్ణమనసొ యొధా వాహనాని చ భారత
యస్యాం భవన్తి సేనాయాం ధరువం తస్యాం జయం వథేత
6 అన్వ ఏనాం వాయవొ వాన్తి తదైవేన్థ్ర ధనూంషి చ
అనుప్లవన్తే మేఘాశ చ తదాథిత్యస్య రశ్మయః
7 గొమాయవశ చానులొమా వడా గృధ్రాశ చ సర్వశః
ఆచరేయుర యథా సేనాం తథా సిథ్ధిర అనుత్తమా
8 పరసన్నభాః పావక ఊర్ధ్వరశ్మిః; పరథక్షిణావర్తశిఖొ విధూమః
పుణ్యా గన్ధాశ చాహుతీనాం పరవాన్తి; జయస్యైతథ భావినొ రూపమ ఆహుః
9 గమ్భీరశబ్థాశ చ మహాస్వనాశ చ; శఙ్ఖాశ చ భేర్యశ చ నథన్తి యత్ర
యుయుత్సవశ చాప్రతీపా భవన్తి; జయస్యైతథ భావినొ రూపమ ఆహుః
10 ఇష్టా మృగాః పృష్ఠతొ వామతశ చ; సంప్రస్దితానాం చ గమిష్యతాం చ
జిఘాంసతాం థక్షిణాః సిథ్ధిమ ఆహుర; యే తవ అగ్రతస తే పరతిషేధయన్తి
11 మఙ్గల్య శబ్థాః శకునా వథన్తి; హంసాః కరౌఞ్చాః శతపత్రాశ చ చాషాః
హృష్టా యొధాః సత్త్వవన్తొ భవన్తి; జయస్యైతథ భావినొ రూపమ ఆహుః
12 శస్త్రైః పతైః కవచైర కేతుభిశ చ; సుభానుభిర ముఖవర్ణైశ చ యూనామ
భరాజిష్మతీ థుష్ప్రతిప్రేక్షణీయా; యేషాం చమూస తే ఽభిభవన్తి శత్రూన
13 శుశ్రూషవశ చానభిమానినశ చ; పరస్పరం సౌహృథమ ఆస్దితాశ చ
యేషాం యొధాః శౌచమ అనుష్ఠితాశ చ; జయస్యైతథ భావినొ రూపమ ఆహుః
14 శబ్థాః సపర్శాస తదా గన్ధా విచరన్తి మనఃప్రియాః
ధైర్యం చావిశతే యొధాన విజయస్య ముఖం తు తత
15 ఇష్టొ వామః పరవిష్టస్య థక్షిణః పరవివిక్షతః
పశ్చాత సంసాధయత్య అర్దం పురస్తాత పరతిషేధతి
16 సంభృత్య మహతీం సేనాం చతురఙ్గాం యుధిష్ఠిర
సామ్నైవావర్తనే పూర్వం పరయతేదాస తదొ యుధి
17 జఘన్య ఏష విజయొ యథ యుథ్ధం నామ భారత
యాథృచ్ఛికొ యుధి జయొ థైవొ వేతి విచారణమ
18 అపామ ఇవ మహావేగస తరస్తా మృగగణా ఇవ
థుర్నివార్యతమా చైవ పరభగ్నా మహతీ చమూః
19 భగ్నా ఇత్య ఏవ భజ్యన్తే విథ్వాంసొ ఽపి న కారణమ
ఉథారసారా మహతీ రురుసంఘొపమా చమూః
20 పరస్పరజ్ఞాః సంహృష్టాస తయక్తప్రాణాః సునిశ్చితాః
అపి పఞ్చాశతిః శూరా మృథ్నన్తి పరవాహినీమ
21 అద వా పఞ్చ షట సప్త సహితాః కృతనిశ్చయాః
కులీనాః పూజితాః సమ్యగ విజయన్తీహ శాత్రవాన
22 సంనిపాతొ న గన్తవ్యః శక్యే సతి కదం చన
సాన్త్వభేథ పరథానానాం యుథ్ధమ ఉత్తరమ ఉచ్యతే
23 సంసర్పణాథ ధి సేనాయా భయం భీరూన పరబాధతే
వజ్రాథ ఇవ పరజ్వలితాథ ఇయం కవ ను పతిష్యతి
24 అభిప్రయాతాం సమితిం జఞాత్వా యే పరతియాన్త్య అద
తేషాం సపన్థన్తి గాత్రాణి యొధానాం విషయస్య చ
25 విషయొ వయదతే రాజన సర్వః సస్దాణు జఙ్గమః
శస్త్రప్రతాప తప్తానాం మజ్జా సీథతి థేహినామ
26 తేషాం సాన్త్వం కరూర మిశ్రం పరణేతవ్యం పునః పునః
సంపీడ్యమానా హి పరే యొగమ ఆయాన్తి సర్వశః
27 అన్తరాణాం చ భేథార్దం చారాన అభ్యవచారయేత
యశ చ తస్మాత పరొ రాజా తేన సంధిః పరశస్యతే
28 న హి తస్యాన్యదా పీడా శక్యా కర్తుం తదావిధా
యదా సార్ధమ అమిత్రేణ సర్వతః పరతిబాధనమ
29 కషమా వై సాధు మాయా హి న హి సాధ్వ అక్షమా సథా
కషమాయాశ చాక్షమాయాశ చ విథ్ధి పార్ద పరయొజనమ
30 విజిత్య కషమమాణస్య యశొ రాజ్ఞొ ఽభివర్ధతే
మహాపరాధా హయ అప్య అస్మిన విశ్వసన్తి హి శత్రవః
31 మన్యతే కర్శయిత్వా తు కషమా సాధ్వ ఇతి శమ్బరః
అసంతప్తం తు యథ థారు పరత్యేతి పరకృతిం పునః
32 నైతత పరశంసన్త్య ఆచార్యా న చ సాధు నిథర్శనమ
అక్లేశేనావినాశేన నియన్తవ్యాః సవపుత్రవత
33 థవేష్యొ భవతి భూతానామ ఉగ్రొ రాజా యుధిష్ఠిర
మృథుమ అప్య అవమన్యన్తే తస్మాథ ఉభయ భాగ భవేత
34 పరహరిష్యన పరియం బరూయాత పరహరన్న అపి భారత
పరహృత్య చ కృపాయేత శొచన్న ఇవ రుథన్న ఇవ
35 న మే పరియం యత స హతః సంప్రాహైవం పురొ వచః
న చకర్ద చ మే వాక్యమ ఉచ్యమానః పునః పునః
36 అహొ జీవితమ ఆకాఙ్క్షే నేథృశొ వధమ అర్హతి
సుథుర్లభాః సుపురుషాః సంగ్రామేష్వ అపలాయినః
37 కృతం మమాప్రియం తేన యేనాయం నిహతొ మృధే
ఇతి వాచా వథన హన్తౄన పూజయేత రహొగతః
38 హన్తౄణాం చాహతానాం చ యత కుర్యుర అపరాధినః
కరొశేథ బాహుం పరగృహ్యాపి చికీర్షఞ జనసంగ్రహమ
39 ఏవం సర్వాస్వ అవస్దాసు సాన్త్వపూర్వం సమాచరన
పరియొ భవతి భూతానాం ధర్మజ్ఞొ వీతభీర నృపః
40 విశ్వాసం చాత్ర గచ్ఛన్తి సర్వభూతాని భారత
విశ్వస్తః శక్యతే భొక్తుం యదాకామమ ఉపస్దితః
41 తస్మాథ విశ్వాసయేథ రాజా సర్వభూతాన్య అమాయయా
సర్వతః పరిరక్షేచ చ యొ మహీం భొక్తుమ ఇచ్ఛతి