శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 102)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కిం శీలాః కిం సముత్దానాః కదంరూపాశ చ భారత
కిం సంనాహాః కదం శస్త్రా జనాః సయుః సంయుగే నృప
2 [భ]
యదాచరితమ ఏవాత్ర శస్త్రపత్రం విధీయతే
ఆచారాథ ఏవ పురుషస తదా కర్మసు వర్తతే
3 గాన్ధారాః సిన్ధుసౌవీరా నఖరప్రాసయొధినః
ఆభీరవః సుబలినస తథ బలం సర్వపారగమ
4 సర్వశస్త్రేషు కుశలాః సత్త్వవన్తొ హయ ఉశీనరాః
పరాచ్యా మాతఙ్గయుథ్ధేషు కుశలాః శఠయొధినః
5 తదా యవనకామ్బొజా మదురామ అభితశ చ యే
ఏతే నియుథ్ధ కుశలా థాక్షిణాత్యాసి చర్మిణః
6 సర్వత్ర శూరా జాయన్తే మహాసత్త్వా మహాబలాః
పరాయ ఏష సముథ్థిష్టొ లక్షణాని తు మే శృణు
7 సింహశార్థూలవాన నేత్రాః సిన్హ శార్థూలగామినః
పారావత కులిఙ్గాక్షాః సర్వే శూరాః పరమాదినః
8 మృగస్వరా థవీపినేత్రా ఋషభాక్షాస తదాపరే
పరవాథినః సుచణ్డాశ చ కరొధినః కింనరీ సవనాః
9 మేఘస్వనాః కరుథ్ధ ముఖాః కే చిత కరభ నిస్వనాః
జిహ్మనాసానుజఙ్ఘాశ చ థూరగా థూరపాతినః
10 విడాల కుబ్జాస తనవస తను కేశాస తనుత్వచః
శూరాశ చపల చిత్తాశ చ తే భవన్తి థురాసథాః
11 గొధా నిమీలితాః కే చిన మృథు పరకృతయొ ఽపి చ
తురంగగతినిర్ఘొషాస తే నరాః పారయిష్ణవః
12 సుసంహతాః పరతనవొ వయూఢొరస్కాః సుసంస్దితాః
పరవాథితేన నృత్యన్తి హృష్యన్తి కలహేషు చ
13 గన్భీరాక్షా నిఃసృతాక్షాః పిఙ్గలా భరుకుటీ ముఖాః
నకులాక్షాస తదా చైవ సర్వే శూరాస తనుత్యజః
14 జిహ్మాక్షాః పరలలాటాశ చ నిర్మాంస హనవొ ఽపి చ
వక్రబాహ్వఙ్గులీ సక్తాః కృశా ధమని సంతతాః
15 పరవిశన్త్య అతివేగేన సంపరాయే ఽభయుపస్దితే
వారణా ఇవ సంమత్తాస తే భవన్తి థురాసథాః
16 థీప్తస్ఫుటిత కేశాన్తాః సదూలపార్శ్వ హనూ ముఖాః
ఉన్నతాంసా పృదుగ్రీవా వికటాః సదూలపిణ్డికా
17 ఉథ్వృత్తాశ చైవ సుగ్రీవా వినతా విహగా ఇవ
పిణ్డ శీర్శాహి వక్త్రాశ చ వృషథంశ ముఖా ఇవ
18 ఉగ్రస్వనా మన్యుమన్తొ యుథ్ధేష్వ ఆరావ సారిణః
అధర్మజ్ఞావలిప్తాశ చ ఘొరా రౌథ్రప్రథర్శినః
19 తయక్తాత్మానః సర్వ ఏతే అన్త్యజా హయ అనివర్తినః
పురస్కార్యాః సథా సైన్యే హన్యతే ఘనన్తి చాపి తే
20 అధార్మికా భిన్నవృత్తాః సాధ్వ ఏవైషాం పరాభవః
ఏవమ ఏవ పరకుప్యన్తి రాజ్ఞొ ఽపయ ఏతే హయ అభీక్ష్ణశః