శశికళ/సంగీత మేలనే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సంగీత మేలనే


సంగీత మేలనే
పొంగేటి లయలేల

              సంతోషమే లేని జన్మకిక
              సంగీత మేలనే !

గొంతెత్తి పాడితే
గొణుగు పోయెను స్వరము

              పాట రానేరాదు
              బరువెక్కెనే గుండె

                           సంగీత మేలనే ?

ఆనంద రూపమై
అవతరించే గీతి

              ఆర్తిలో వికృతమై
              అపయానమై పోవు

                           సంగీత మేలనే ?

కోకిలల కంఠాన
మూకత్వమే చాలు

              సెలయేటి పతనాల
              జలము లింకిన చాలు

                               సంగీత మేలనే ?

నీవు కనరాని నా
కీ విపంచది ఏల

             ఈ వేణు వెందుకే
             ఈ హంగు లెందుకే

                              సంగీత మేలనే ?

             పొంగేటి లయలేల
             సంతోషయే లేని జన్మకిక

                              సంగీత మేలనే ?