శశికళ/యోగిని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యోగిని

పదము సవ్వడి అయిన
చెదురు నీ యోగమని

                హృదయ దేవళ మూర్తి
                ఒదిగి వస్తిని నేను.

పూల పూజించితే
సోలి పోవుదు వనుచు

                ఆలయపు మోసాల
                పూలిడితి పూజిస్తి.

గొంతెత్తి పాడితే
శాంతి పొడి యగుననుచు

               లోలోన గుసగుసల
               ఆలపించితి పాట.

ఎంత కాలము తపసు
కాంత కోరిక ఏమి

               ఎదుట నిలచిన నేను
               ఏవరము లిచ్చేను.