శశికళ/శ్రుతిలేని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రుతిలేని

         పాడకే నారాణి పాడకే పాట
         పాట మాధుర్యాల ప్రాణాలు మరిగెనే.

రాగ మాలాపించి వాగులా ప్రవహించి
సుడిచుట్టు గీతాల సురిగి పోనీయ కే

         పాడకే నారాణి పాడకే పాట
         పాట మాధుర్యాల ప్రాణాలు మరిగెనే !

కల్హార ముకుళములు కదలినవి పెదవులూ
ప్రణయపద మంత్రాల బంధించె జీవనము !

         పాడకే నారాణి పాడకే పాట
         పాట మాధుర్యాల ప్రాణాలు మరిగెనే !

శ్రుతిలేని నా మదికి చతుర గీతాలేల
గతిరాని పాదాల కతుల నృత్యమ్మటే !

         పాడకే నారాణి పాడకే పాట
         పాట మాధుర్యాల ప్రాణాలు మరిగెనే !