శశికళ/ప్రస్థానము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రస్థానము

      ప్రేమార్థినై వెడలినానూ
                     శిల్ప
      కామార్థినై కదలినాను !

ప్రకృతి పధములు నడచి
భావ లోకము గడచి

      బహుదేశములు విడిచి
      పడినాను అడవిలో
          
            ప్రేమార్థినై వెడలినానూ
                           శిల్ప
            కామార్థినై కదలినాను !

వర్ణాలు తూలికలు
పర్ణాల పాలికలు

      వస్తువులు చేబూని
      ప్రస్థాన మైనాను.

            ప్రేమార్థినై వెడలినానూ
                           శిల్ప
            కామార్థినై కదలినానూ !

కంటకావృత సరణి గండశైలాలలో
ఉస్సురని తూలుతూ ఓహోయని పడిపోతి

         ప్రేమార్థినై వెడలినానూ
                        శిల్ప
         కామార్థినై కదలినానూ !

ఎన్నాళ్లు ఎన్నేళ్లు
తెన్ను తెలియని ఒళ్లు

        కదలికే లేనట్టి
        కఱ్ఱనై పడిఉంటి

              ప్రేమార్థినై వెడలినానూ
                             శిల్ప
              కామార్థినై కదలినానూ !

ఒకనాడు శుభవేళ
వికసించె చంద్రికలు

        నాపైన వాలినవి
        రూపొందె శశికళా

              ప్రేమార్థినై వెడలినానూ
                             శిల్ప
              కామార్థినై కదలినానూ !

మసృణ కోమల కరము
ఘుసృణ పరిమళ స్పర్శ

        నాకు ప్రాణము నిచ్చె
        నాకు మెలకువ వచ్చె

                ప్రేమార్థినై వెడలినానూ
                               శిల్ప
                కామార్థినై కదలినానూ !

కన్ను విప్పితి లేస్తి
కౌగిలిని ఒదిగిస్తి

        నా లోన చైతన్య
        నా శశికళ! అనన్య !

                ప్రేమార్థినై వెడలినానూ
                               శిల్ప
                కామార్థినై కదలినానూ !