శశికళ/వసంత పూర్ణిమ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వసంత పూర్ణిమ


ఒక దివ్యకుసుమమ్ము వికసించినది నేడు
             నాడూ నేడూ రేపు
             నవ పరిమళాలలము.

ఒక దివ్యనాదమ్ము కకుబంతముల చరించు
             కోటి వీణల శ్రుతులు
             మీటుతూ పాడుతూ.

ఒక దివ్యవర్ణమ్ము సకల శూన్యాలలమె
             గంభీర చిత్రాలు
             గా రూపమెత్తుతూ.

ఓ పాల్గుణ పవిత్ర పరమ శోభాపూర్ణి
            మా రాత్రి నాదేవి
            మంగళాకృతి వచ్చె !

నాఎదుట నాదేవి నాశశికళే నిల్చె
            నాకు నూతన శక్తి
            నాకు నూతన రక్తి !