శశికళ/స్మృతులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

స్మృతులు


ఏనాటివో స్మృతులు
         ఈనాడు నాగతులు
ప్రాణాధికను దేవి
         ప్రత్యక్షమిడు శ్రుతులు.....ఏనా
లిఖియించు చిత్రాన
         లేమ ! వర్ణాలలమి
రేకలను కూర్పుమను
         సొకు లెట్టుల మరతు .......ఏనా
నా పాటలో తాను
         నన తేనియల గొంతు
కలిసి పాడే తీరు
         కలనైన మరతునా ? ......ఏనా
వెన్నెలే తానౌట
         కన్ను మరిగిన తున్ను
వెదకలే నన్న నను
         ఒదిగించు టెరుగనా ......ఏనా
ఇది నా కమవాస్య
         ఈ కటికి చీకట్ల
ఎంత బాధను మనుట
        ఏనాటి స్మృతులనుట......ఏనా.