శశికళ/లోకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

లోకము

చంద్ర లోకం తూర్పుదెసలో
సూర్యలోకం పశ్చిమంలో
         చిన్నిలోకం ఒకటీ ఉన్నాదే !
                 ఓనా వెన్నేల చిన్నారి పడుచా !
                         ఆ లోకమేలే
                 కన్నెరాణివి నువ్వే నువ్వేనే !

వాడిపోవని పూల తోటలు
నీడ లెరుగని నిండు పున్నమ
          పరిమళాలే పిన్నవాయువులూ
                 ఓనా వెన్నేల చిన్నారి పడుచా !
                        ఆ జగతి వెలిగే
                 వన్నె లాడివి నువ్వే నువ్వేనే !

నింగి నీలిమ కంటి బొమలూ
ముంగురులె మొయిల గములూ
తొంగలి రెప్పలె ఇరుల కారంచుల్
          ఓనా వెన్నేల చిన్నారి పడుచా !

                  చెంగలించే చుక్కలె నీకన్నుల్
                        నా పూజాపీఠం
                  సింగారి వేల్పువు నువ్వే నువ్వేనే !

పొద్దు పొడుపూ తొగరు కెమ్మోవి
ముద్దు మోమేమొయిల తెరువూ
         నిద్దపుకౌనూ మిన్నుటేరేనే !
              ఓనా వెన్నేల చిన్నారి పడుచా !
              విద్దెలన్నీ నీవే నీవేనే
                      నా హృదయ కమలం
              సుద్దు లాడివి సొబగు లాడివి
                      నువ్వే నువ్వేనే !

కంటిలోనికి కలలు పొదిగీ
కంఠంలోనే తీపులు పిదిగీ
          జంట చేస్తివి చేతికి కౌశల్యం
          ఓనా వెన్నేలా చిన్నారి పడుచా !
              మంటి మింటికి శ్రుతిగా నాతలపూ !
                      నా ఆత్మ మధ్యవు
              అమృతమూర్తివి నువ్వే నువ్వేనే !