శశికళ/సూర్యసుత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సూర్యసుత

సూర్య సుతవే శశికళా
చంద్ర బాలవు శశికళా

             కుసుమమాలల
             కోమలాంగీ
             మిసిమి వన్నెల
             మించు బాలా !

                    సూర్యసుత వీవే
                            శశికళ
                    సోమ సుత వీవే !

అమృత విలసిత
విమల గాత్రీ
కొమరు ప్రాయవు
కొమ్మ ముద్దులగుమ్మ వీవే

                  సూర్య సుత వీవే
                           శశికళ
                 సోమ సుత వీవే !

నిత్య వికసిత
నృత్య మూర్తీ
ముత్యముల డాల్
మోహమూర్తీ

           సూర్య సుత వీవే
                      శశికళ
           సోమ సుత వీవే !

నీవటే నా
ప్రణయ నిధివీ
నీవటే నా
తపస్సిద్ధివి

           సూర్య సుత వీవే
                      శశికళ
           సోమ సుత వీవే !