శశికళ/నిరీక్షణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిరీక్షణ

నీకై నే ఎదురుచూస్తి
నీకై నే వెదకినాను
       కను తెరచిన కలలమధ్య
       కలలెరుగని గాఢనిద్ర!
       నీకై నే ఎదురు చూస్తి
       నీకై నే వెదకినాను
నను తెలిసే శిశుదినాల
వినితెలిసే బాల్యలీల
       యౌవన మధు మధురాలలో
       భావా భావ స్థితిలో
       నీకై నే ఎదురు చూస్తి
       నీకై నే వెదకినాను
ఎవరవో నీ వెటులుందువో
ఎవరవో నీ వెట నుందువో
       భువిజవొ దివిజాంగనవో
       అవతరించినావొ ఏమో
       నీకై నే ఎదురు చూస్తి
       నీకై నే వెదకినాను