శశికళ/ఒఖ్ఖణ్ణి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఒఖ్ఖణ్ణి

మరచి పోవబోకె బాల
మరచి పోవకే !
అరచి అరచి పిలువలేను
తరచి తరచి వెదకలేను

                పరచి ఎగురు కాంక్షలలో
                పడి చెదురును నా గుండెలు - మరచి పోవకే !

హోరుమనే వారి రాసి
మారుమోగెను నా పాటలు

                విరిగిపడే తరగలలో
                నురుగులలో పరుగులలో - మరచి పోవకే !

ఒఖ్ఖణ్ణే ! యిసుక బయలు
ఒఖ్ఖణ్ణవ్ ! నీరు దెసలు
                కదలి పోవు దూరాలూ
                చెదరిపోవు మేఘాలూ - మరచి పోవకే !

           అదుముకొన్న నీ తలపులు
           చిదిమిరాల్చు హృదయ సుమము

                       ఏరలేను రేకలన్ని
                       ఏరలేను పుప్పొడినీ !

                                   మరచి పోవకే బాల
                                   మరచి పోవ బోవకే !