శశికళ/విప్రలంభ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విప్రలంభ

నను జూసి నవ్వేవు
కను మూసి పోయేవు

             నా బాధ నాలోనె
             నా గాధ నాకేనె

దేవి నాతో నీకు ఈ విప్రలంభమటె
నీ వియోగము నాకు భావాధికరణమటె.
జాతిబాధకు కృంగి జాతి ముక్తికి పొంగు
జాత్యభ్యుదయ శిల్ప కల్పనాశయ హృదిని.
ప్రజల బ్రతుకులలోన ప్రతిభ ప్రజ్ఞలు నేను
ప్రజల హృదయములలో భక్తి భావము నేను.
దేశోన్నతీ యత్న దీక్షా౽ విజృంభుడను
దేశ సౌందర్యరస దీప్త జీవిని నేను.
కుంచియలు రంగులతొ కొలువచేరితి నిన్ను
శిల్ప పీఠి వసింప చేరరావే దేవి.
నను జూసి నవ్వేవు
కను మూసి పోయేవు

              నా బాధ నాలోనె
              నా గాధ నాకేనె !