శశికళ/అనర్ఘము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అనర్ఘమునిన్ను దరిసినకాంతి
నిన్ను పొందిన కాంతి
వెన్నెలలు వెలిగెనే
విరిసె మల్లెలు కోటి

నీవు వెలిగే కాంతి
నిన్ను వీడే కాంతి
మిన్ను టేరే బాల
స్విన్నామృతమె లీల

నిన్ను చుట్టి ఒకకాంతి
నీలోన ఒకకాంతి
ఉజ్వలమ్మై స్తిత
ప్రజ్వలమ్మై తప్త
కాంచనమ్మై వెలిగె

నీవు నెలరేకవట్ట
నీవు వెన్నెల వటే
పరమ శోభవు నీవు
నిరతిశయ ప్రణయవే !