శశికళ/అక్కసురాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అక్కసురాలు


ఒక్కణ్ణై ఎక్కణ్ణో
సుక్కి పోయి సోలి యుంటి

                మక్కువ ఇంతైనలేని అక్కసురాలా !
                టక్కులాడి వై పోతివె

                          చక్కని దానా !

నా పూజలు మోసమంట
నా ప్రార్ధన వ్యర్ధమంట

                నన్నొక పెరవాని చేసి
                అన్నెకారి మాటలంటి వక్కసురాలా !
                టక్కులాడి వై పోతివె చక్కనిదానా !

                          ఒక్కణ్ణై ఎక్కణ్ణో
                          సుక్కి పోయి సోలి యుంటి !
                          మక్కువ ఇంతైనలేదె అక్కసురాలా !

కళ్లల్లో శీతలాలు
కంఠంలో కర్కశోక్తి

            పెడమోమై తిరిగినావు
            ఎడదలోన దయలుమరిగి అక్కసురాలా !
            టక్కులాడి వైపోతివె చక్కనిదానా !

                      ఒక్కణ్ణై ఎక్కణ్ణో
                      
                      సుక్కిపోయి సోలియుంటి !
                      మక్కువ యింతైనలేదె అక్కసురాలా !

ఒక్కణ్ణై ఎక్కణ్ణో
చిక్కినట్టి ఆశ మనసు

            ఉళ్లంటక ఏళ్లంటక
            ముళ్లదారి పడిపోతిని అక్కసురాలా !
            టక్కులాడి వైపోతివె చక్కనిదానా !

                     ఒక్కణ్ణై ఎక్కణ్ణో

                     సుక్కిపోయి సోలియుంటి
                     మక్కువ ఇంతైనలేదొ అక్కసురాలా !

ఒక్కణ్ణై ఎక్కణ్ణో
ఒదిగి ఉంటి ఉస్సురంటు

           కలలు రాక నిదురలేక
           కళల సీమ చేరబోక
           ఏలాగో ఏలాగో
           కాలంతో ప్రవహిస్తిని హో అక్కసురాలా !
           టక్కులాడి వైపోతివె చక్కనిదానా !

                     ఒక్కణ్ణై ఎక్కణ్ణో

                     సుక్కిపోయి సోలియుంటి
                     మక్కువ ఇంతైనలేదె అక్కసురాలా !