శశికళ/త్రప

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

త్రప

         బాలవే నీ వెపుడు
         గోలవే బేలవే !

పరమ సౌందర్యాలు
పడతి నీ కన్ను లే

         కన్నులలొ దాగెనే
         కమ్మన్ని సిగ్గోటి

                 బాలవేనీవెపుడు గోలవే బేలవే !

ఉదయ సంధ్యల ఎరుపు
పెదిమెలలొ తేనెలే !

         తేనెలో ఒదిగింది
         తీయ తీయని సిగ్గు !

                  బాలవే నీవెపుడు గోలవే బేలవే !

తంత్రి స్పందించుతూ
తల వాల్చి పాడుతూ

                నను ముంచు నీపాట నవ్యమయ్యే సిగ్గు !
                బాలవే నీవెపుడు గోలవే బేలవే !

నీలి కనురెప్పలో మేలమాడే సిగ్గు
అందాల నీపెదవి అలమిపోయే సిగ్గు

                దివ్య గాంధర్వాన నవ్యమయ్యే సిగ్గు
                సిగ్గులను మాలగాచేర్తువే నాగళము !

                          బాలవే నీవెపుడు బేలవే గోలవే !